Burgerinitiatief indienen

Uw onderwerp op de agenda van de gemeenteraad

Het burgerinitiatiefvoorstel moet wel worden ondersteund door ten minste 25 van de 16-plussers in de gemeente. Dat wordt dus wel handtekeningen verzamelen in uw straat of buurt, bij de sportvereniging of bij anderen die vinden dat u groot gelijk heeft om dat van de gemeenteraad te vragen.

STERK Woerden is graag bereid mee te helpen om een goed initiatief van de grond te krijgen!

Het formulier voor een verzoek burgerinitiatiefvoorstel kunt u krijgen bij de griffier van de Gemeenteraad, telefoon 0348 428 805
U kunt het ook downloaden (zie link onderaan).

Het burgerinitiatief is er voor onderwerpen die niet al op een andere manier besproken zijn of kunnen worden. Daarom mag het burgerinitiatief over alles gaan, behalve over:
a. een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad; 
b. een vraag over het gemeentelijk beleid; 
c. een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht over een gedraging van het gemeentebestuur; 
d. een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur, of
e. een onderwerp waarover tijdens de afgelopen twee jaar voorafgaand aan de indiening van het burgerinitiatiefvoorstel door de raad een besluit is genomen.

Wat zijn de eisen om een burgerinitiatief in te dienen?

  • U woont in de gemeente Woerden
  • U bent minimaal 16 jaar
  • U mag aan de eerstkomende gemeenteraadsverkiezingen meedoen