600 gesprekken met inwoners

STERK Woerden heeft eind 2016 alle wijken en dorpen van Woerden bezocht. Ze vroeg de bewoners een cijfer te geven voor hun wijk/dorp. In totaal hebben circa 600 mensen hun wijk een cijfer gegeven, waarvan 61% met eventuele opmerking over de wijk/het dorp voor wat de leefbaarheid betreft. 1 Voor heel Woerden is het gemiddelde cijfer 7,9. Bij de cijferwaardering is in 61% van de gevallen een of meer opmerkingen geplaatst die betrekking hebben op de wijk/dorp. Er heerst een algehele tevredenheid over de buurt waarin men woont. De inwoners van de dorpskernen waarderen hun dorp hoger dan de inwoners van de overige wijken.
Opmerkingen die gemaakt zijn en waar de gemeente iets aan kan doen zijn: te hard rijden, parkeren en het wegen- en groenonderhoud. Voor wat de leefomgeving betreft, hier valt weinig over te zeggen, anders dan dat er aandacht aan het zwerfafval .  Op zich zijn deze aantallen per wijk niet representatief maar geven wel een aardig indruk hoe er over hun wijk wordt gedacht. Voor Woerden als geheel zijn de cijfers wel indicatief. Van de inwoners die een cijfer hebben gegeven heeft 61% daarvan een opmerking geplaatst.  Voor STERK Woerden betekent dit dat we de komende tijd aandacht zullen besteden aan deze onderwerpen, vooral aan het onderhoud van de openbare ruimte.

Analyse van de wijkbezoeken van STERK Woerden


De doelstellingen
Vastleggen wat er onder de inwoners leeft, in kaart brengen wat de tevredenheid is met het leven in Woerden en STERK Woerden als lokale partij sterker verankeren.


De vraagstelling
Wat vindt de Woerdenaar van zijn/haar wijk? Om een antwoord op deze vraag te krijgen ging de fractie van STERK Woerden in het afgelopen halfjaar de wijken/ dorpen langs.
De hoofdvraag was: “welk cijfer wilt u uw wijk geven?” en de vervolgvraag was om te vertellen waarom en wat er bijvoorbeeld nog beter kan.
De eerste vraag werd vrijwel altijd beantwoordt door de inwoners. De andere vraag “de waarom vraag” ging wat moeilijker af.
We wilden met deze vragen erachter zien te komen hoe de inwoners de leefbaarheid in de directe woonomgeving ervaren. Ze konden alles te berde brengen zoals het voorzieningenniveau, het onderhoud en de verkeersveiligheid in hun wijk, maar ook het sociale leven in de wijk. Hat gaat dus duidelijk om hun directe omgeving en niet over de gemeente Woerden als organisatie.


Aanpak
Om zoveel mogelijk mensen te spreken stonden we bij de bekende supermarkten in die wijk of dat dorp. Dit is de plek waar alle inwoners naar toe gaan om boodschappen te doen. Op deze wijze zouden we een dwarsdoorsnede van de wijkbewoners te spreken krijgen.
We plaatsten een groot whitebord met een flinke poster met de tekst “welk cijfer geeft u aan de wijk/dorp”? De mensen konden op een plakbriefje het cijfer zetten en als de persoon dit wilde beargumenteren dan schreven wij het onderwerp erbij.  We stonden meestal van 10.00 tot
12.00 uur bij een supermarkt en in het centrum bij het stadmuseum.


Resultaten
In totaal hebben circa 600 mensen hun wijk een cijfer gegeven, waarvan 61% met een opmerking over de wijk/het dorp (zie figuur 1). We hebben meer dan 600 mensen gesproken, maar niet iedereen voelde de behoefte een cijfer te geven.
Op zich zijn deze aantallen per wijk niet representatief maar geven wel een aardig indruk hoe er over hun wijk wordt gedacht. Voor Woerden als geheel zijn de cijfers wel indicatief. Van de 594 inwoners die een cijfer hebben gegeven heeft 61% daarvan een opmerking geplaatst. Molenvliet, Harmelen en het Centrum zijn daarbij de koplopers met 74%, 69% respectievelijk 84%.
Vooraf: Referentiepunt en methodologie
Om onze uitkomsten te kunnen waarderen en valideren hebben we gekeken naar twee andere bronnen. We vonden de leefbaarheidmonitor Woerden die in het najaar 2015 is gehouden onder de Woerdense bevolking en de Burgerpeiling Woerden 2016.


Leefbaarheidmonitor
In 2015 is de leefbaarheidmonitor Woerden voor de tweede keer uitgevoerd. Het brengt de actuele situatie op het gebied van leefbaarheid en veiligheid in beeld. In totaal hebben 1.450 inwoners van de gemeente Woerden aan het onderzoek meegewerkt, waardoor naast uitspraken op gemeenteniveau ook betrouwbare uitspraken kunnen worden gedaan over de negen onderscheiden wijken/kernen: Bloemen- en Bomenbuurt, Centrum, Harmelen, Kamerik/ Kanis, Molenvliet, Schilderskwartier, Snel en Polanen, Staatsliedenkwartier en Zegveld. De respons bedroeg 32%.
Burgerpeiling


De Burgerpeiling Woerden 2016 is in 2016 gehouden onder 562 inwoners van 18 jaar en ouder uit unieke huishoudens.
Daar waar mogelijk leggen we onze uitkomsten naast die van de monitor en de Burgerpeiling. Het gaat dan om een indicatie zo in de trant van “komt de hoogte van de waardering in min of meerdere mate overeen met die van de enquêtes en zijn de verschillen tussen de wijken hetzelfde”.


Een enquête heeft de vragen op papier staan en wij laten de inwoners zelf hun opmerkingen plaatsen. De methode verschilt dus maar sommige onderwerpen kunnen wel vergelijkbaar zijn. In de enquête worden vaal stellingen gegeven waarop de inwoner kan antwoorden of ze het er mee eens of oneens zijn. De vergelijking wordt dan: bij zeer mee eens in de enquête is een positieve waardering bij ons.
Een ander verschilpunt is dat wij beginnen met de vraag: wat voor cijfer geeft u uw wijk? Terwijl de enquête achteraf vraagt naar een rapportcijfer voor drie onderwerpen: veiligheid, leefbaarheid en woonomgeving. Wij weten niet hoe men tot het cijfer komt. Het is een overall rapportcijfer. De ene bewoner vindt veiligheid belangrijker dan leefbaarheid of woonomgeving. Dit kan samenhangen met de leeftijd en het geslacht. Deze worden trouwens niet uitgesplitst weergegeven in de enquête.


Wij vragen dus eigenlijk naar de situatie op dat moment, zonder voorbeelden te geven. Dat betekent dat de inwoners of eerste positieve of negatieve beleving meegeeft. M.a.w. als er in de wijk iets recent is voorgevallen of als ze zelf iets hebben meegemaakt of al langer irriteert, dit meestal als eerste gemeld wordt.


RESULTATEN
Figuur 1. Cijferwaardering totaal en met opmerkingen naar wijk/dorp in absolute cijfers.


Figuur 2. De gemiddelde cijferwaardering van de inwoners voor hun wijk/dorp.


Wijken waar relatief vaker een cijfer 9 en hoger zijn gegeven zijn Centrum, Staatsliedenkwartier, Kamerik en Zegveld (figuur 3).


Figuur 3. Cijferwaardering van de inwoners van Woerden voor hun wijk in percentages


Uit de leefbaarheidmonitor zijn de gemiddelde rapportcijfers een fractie lager. De wijken Kamerik en Staatsliedenkwartier scoren hier ook het hoogst. Zegveld scoort bij ons hoger.


Aard van de opmerkingen
We vroegen ook naar de motivering van het cijfer en de gemaakte opmerking. Wat ons meteen opviel was dat veiligheid nauwelijks genoemd werd. Geen woninginbraken, fietsdiefstallen en auto- inbraken. Onze verwachting was dat, gelet op de aandacht die er in de media aan besteed wordt, dat de mensen dit ook wel zouden benoemen. De mensen konden in beginsel alles opnoemen waarover ze een mening hadden. Nou dat hebben ze gedaan. Wanneer je de mensen over hun wijk/dorp vraagt, mag je verwachten dat ze iets uit hun directe belevingswereld zullen noemen. Dit kan zowel positief als negatiefs zijn.
Wanneer de vragenlijst van de monitor of burgerpeiling wordt ingevuld en specifiek naar die onderwerpen gevraagd wordt zal deze zeker een prikkel geven om dit te benoemen. Anders gezegd het is niet het probleem waar de mensen wakker van liggen, maar wel worden ze min of meer gedwongen om de vraag te beantwoorden. Dit kan leiden tot sociaal wenselijke antwoorden. In de enquête werd gevraagd naar de top 5 van belangrijkste problemen die aangepakt moesten worden in de wijk. Hard rijden en inbraak woningen scoorden daarbij het hoogste gevolgd door rommel en afval en hondenpoep op straat en parkeeroverlast.
Wanneer we onze gegevens daarnaast leggen zien we wel enige overeenkomst namelijk die van verkeer en parkeren en rommel/afval op straat.

Figuur 4. Aard van de opmerkingen van inwoners over hun wijk/dorp in percentages


Over het algemeen (ca.35%) is men tevreden met de wijk/dorp waarin men woont. Er zijn twee wijken, Kamerik en Molenvliet, waar het percentage tevredenheid lager is, daar scoren wegenonderhoud respectievelijk leefomgeving hoger. De rubriek leefomgeving scoort ook hoog in
 
Staatsliedenkwartier en Schilderskwartier, Verkeer en parkeren wordt relatief het vaakst genoemd in Snel en Polanen.
Cijferwaardering met opmerkingen
We kunnen uit onze data ook nog iets zeggen over de cijferwaardering met of zonder aanmerkingen. Zoals figuur 5 laat zien, zitten er tussen de wijken nogal wat verschillen. In totaal is er 61% een waardering gegeven met een opmerking. Kamerik en Zegveld wijken hier van af met evenveel met of zonder te waarderen. Schilderskwartier en Harmelen laten de waarderingen met het hoogste percentage opmerkingen zien. Wat zegt dit nu? Zijn de laatstgenoemde wijken meer betrokken bij de wijk en de eerstgenoemde niet? Dat is moeilijk te zeggen. We hebben gezien dat de inwoners van de
Figuur 5. Cijferwaardering met of zonder opmerkingen

dorpen Zegveld en Kamerik juist een hoge waardering hebben voor hun dorp, daar hoeven ze verder geen uitleg over te geven, ze zijn zonder meer tevreden.
Om dit nog nader te duiden is voor de waardering 8 en hoger dezelfde figuur (figuur 6) weergegeven. Alle wijken dus ook het totaal geven een hoger cijfer zonder opmerkingen. Die zijn dus zonder meer tevreden met hun wijk/dorp. Snel en Polanen laat dit het meeste zien: van 43% overall naar 54% met waardering 8 en hoger (plus 11 procentpunten).


Figuur 6. Cijferwaardering 8 en hoger met opmerkingen


Conclusies
De gemiddelde waardering van de inwoners voor hun wijk/dorp ligt relatief hoog. Voor heel Woerden is het gemiddelde 7,9 maar het Staatsliedenkwartier en Zegveld liggen daar met 8,2 boven. Het Schilderskwartier scoort met 7,5 het laagst.
Bij de cijferwaardering is in 61% van de gevallen een of meer opmerkingen geplaatst die betrekking hebben op de wijk/dorp. Er heerst een algehele tevredenheid over de buurt waarin men woont. De inwoners van de dorpskernen waarderen hun dorp hoger dan de inwoners van de overige wijken.
Opmerkingen waar de gemeente iets aan kan doen zijn: te hard rijden, parkeren en het wegen- en groenonderhoud. Voor wat de leefomgeving betreft, hier valt weinig over te zeggen.
De hoogte van het cijfer vertoont enige samenhang met het wel of niet vermelden van opmerkingen. Wanneer het cijfer 8 en hoger is dan worden er minder opmerkingen gemaakt. Dit kun je interpreteren als men vindt de wijk/dorp gewoon fijn om in te wonen.