Amendement inzake aanscherping verbod prijsacties alcohol

De ondergetekenden stellen de volgende wijziging van het raadsbesluit voor bij agendapunt 9: Raadsvoorstel (13R.00400) inzake Wijziging APV in verband met paracommerciële verordening Aan het raadsbesluit wordt een tweede beslispunt toegevoegd, dat als volgt komt te luiden: 2. In de bijlage bij het raadsbesluit, zijnde de tekst van afdeling 8A, wordt Artikel 2:34d Verbod happy hours horecabedrijven en prijsacties detailhandel en slijtersbedrijven als volgt gewijzigd:
 
De in lid 1 en lid 2 genoemde percentages worden gewijzigd in 70% waardoor deze komen te luiden:
 
1. Ter bescherming van de volksgezondheid en in het belang van de openbare orde is het verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken te verstrekken voor gebruik ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 70% van de prijs die in de desbetreffende horecalokaliteit of op het desbetreffende terras gewoonlijk wordt gevraagd. 2. Ter bescherming van de volksgezondheid en in het belang van de openbare orde is het verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken aan te bieden voor gebruik elders dan ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van één week of korter lager is dan 70% van de prijs die in het betreffende verkooppunt gewoonlijk wordt gevraagd.
 Toelichting: Dit artikel beoogt het beperken van stunten met alcoholprijzen. Door 60% te kiezen worden 2 halen–1 betalen acties verboden, maar de veelvuldig voorkomende 3 halen–2 betalen acties blijven daarmee buiten schot. Door het percentage op te trekken naar 70% wordt dat ondervangen.
 
Gerard Olthof, STERK Woerden

Bernard de Jong, CDA