Amendement inzichtelijk maken wettelijke zorgplicht

Ondertekenden stellen  voor  om  het  raadsvoorstel (14R.00191) inzake  Besluiten
Transformatie Sociaal Domein als volgt te amenderen:
 
A. De huidige beslispunten 6, 7 en 8 komen te vervallen.
 
B. De raad besluit een (nieuw) beslispunt 6 toe te voegen, dat als volgt komt te luiden:
 
6
. Het College geeft bij verdere uitwerking van het programma Transformatie Sociaal
Domein expliciet aan waar sprake is van:
a) bovenwettelijke taken
b) lokale keuzevrijheid
c) Woerdense afwijkingen in samenwerkingsverbanden
 
 
Toelichting:
A.
Het  expliciet  besluiten  om  van  stukken  kennis  te  nemen  is  overbodig.  Na  lezing  van  de
genoemde stukken wordt er “automatisch kennis van genomen”.
 
B.
De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor zijn inwoners op het gebied van welzijn en
sociale  zaken. Die  wettelijke  zorgplicht  is  voor  alle  Nederlandse  gemeenten  gelijk. Toch
zullen er in de uitvoering tussen gemeenten verschillen zijn. De gemeente Woerden zal het
met  het  beschikbare  budget  aan  de  wettelijke  zorgplicht moeten voldoen. Het  is  voor
raadsleden  moeilijk  om  inzicht  te  krijgen  in  waar  de  grenzen  van  de  wettelijke  zorgplicht
liggen.  Dit  amendement  legt  de  verantwoordelijkheid  van  het  inzichtelijk  maken  van  die
grenzen  bij  het  College. Het  benoemen  van  de  wettelijke  zorgplicht  zal  bijdragen  tot  een
groter vertrouwen in de uitvoering van de Transities in het Sociale Domein. De raad zal met
betrekking tot zijn kaderstellende en controlerende taak beter zijn toegerust wanneer aan de
in het amendement benoemde punten a t/m c wordt voldaan.
 
Reem Bakker, VVD
Henk van Dam, CU/SGP
Marieke van Noort, Progressief Woerden
Elias Bom, STERK Woerden
Heerd Jan Hoogeveen, D66 
Vera Streng, CDA