(aangenomen) Amendement Zwemdiploma

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij het raadsvoorstel meerjarenbegroting 2015 e.v.:
 
In het raadsvoorstel wordt op pagina 31 onder onderdeel 3 bij ‘resultaat 2015’ punt 1.10 voorgesteld:
 Zwemdiploma Onderzoeken of mogelijk is dat iedereen voor het verlaten van de basisschool een zwemdiploma heeft Aan de hand van het onderzoek wordt een besluit genomen over het gewenste niveau (diploma A, B of C).
 gewijzigd in:
 Zwemdiploma Jaarlijks wordt geïnventariseerd welke leerlingen in leerjaar 6 van het primair onderwijs zwemdiploma A niet hebben behaald en dus niet kunnen zwemmen. Voor deze groep draagt het college een oplossingsrichting aan.
 
 
Toelichting De doelstelling is dat ieder kind voor het verlaten van het primair onderwijs kan zwemmen en zichzelf in veiligheid kan brengen. Dat is diploma A. Het doen van uitgebreid onderzoek naar de niveaus is wat ondertekenaars betreft niet nodig, wel is het nodig jaarlijks te inventariseren welke kinderen nog niet kunnen zwemmen en hiervoor een vangnet te bieden. Door voor leerjaar 6 te kiezen wordt de gelegenheid gegeven aan de ouders om eerst zelf de verantwoordelijkheid te nemen (diplomazwemmen kan vanaf 5 jaar) en als dit niet is gebeurd of gelukt door uiteenlopende omstandigheden bestaat er een vangnet.
 
 
Ingediend namens de fracties
 
 
STERK Woerden

Progressief Woerden