Amendement kiezen voor scenario 1 wegenstructuur van Woerden- west (aangenomen)

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij raadsvoorstel (15R.00054)
inzake verbeteringen aan de wegenstructuur van Woerden-West

De raad besluit:

Het besluit wordt gewijzigd, zodat het als volgt komt te luiden:

1. a) Om te kiezen voor op korte termijn scenario 1 en de daarbij behorende verkeerskundige
maatregelen te laten uitvoeren (aanpassen drie kruispunten, minder aantrekkelijk maken van
de Boerendijk en geluid werende maatregelen treffen op de Hollandbaan en Hoge Rijndijk) 

     b) Om € 4,6 miljoen beschikbaar te stellen om scenario 1 te kunnen laten uitvoeren

2. Om de kredieten voor het optimaliseren van de route Rembrandtlaan - Boerendijk (€ 4,2
miljoen) voor realisatie van beslispunt 1 aan te wenden. Alleen indien nodig kan een
aanvullende € 0,4 miljoen uit de algemene reserve worden gefinancierd.

3. Om op termijn de mogelijkheid voor een brug over de Oude Rijn aan de westkant van
Woerden open te houden.
 

Toelichting:

Ten opzichte van het oorspronkelijke besluit zijn de beslispunt 1 en 5 (thans 3) ongewijzigd
gebleven, zijn de beslispunten 2, 3 en 4b komen te vervallen en is beslispunt 4a gewijzigd
(thans 2).

De problematiek van doorstroming op het tracé Rembrandtlaan-Boerendijk is voor een groot
deel verholpen met de maatregelen uit beslispunt 1. Slechts voor dit beslispunt zijn middelen
gereserveerd. Dit amendement geeft het college de ruimte om op korte termijn de meest
urgente punten al aan te passen en voldoet tegelijkertijd aan de wens van raad en college
om financieel solide beleid te voeren. 

 

Progressief Woerden, Jelmer Vierstra

D66, Saskia van Megen

Sterk Woerden, Janet Buerman

CU/SGP, Henk van der Griendt

VVD, Ingrid Berkhof