Amendement scenario “belonen voor beter scheiden” toevoegen

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij raadsvoorstel “duurzaam inzamelen huishoudelijk afval en grondstoffen”. De raad besluit:  Het eerste beslispunt te wijzigen, zodat het als volgt komt te luiden:
 
“1. In te stemmen met invoering van één van onderstaande 3 duurzame inzamelsystemen. • De 3 duurzame inzamelsystemen onderscheiden zich in:
 
A. Minder vaak ophalen (1 x per 4 weken): de huidige afvalstoffenheffing voor  eenpersoons huishoudens verlagen met € 13,- per huishouden per jaar (resultaat €  163,64) en voor meerpersoons met € 15,- (resultaat € 196,74). Deze reductie op de  afvalstoffenheffing geldt ook voor gebruikers van ondergrondse verzamelcontainers.
 
B. Belonen voor beter scheiden: Burgers krijgen aan het einde van het jaar een deel van de betaalde afvalstoffenheffing als beloning terug. De hoogte van dit bedrag wordt gestaffeld naar rato van het aantal keren dat de restafvalcontainer wordt aangeboden.
C. Betalen per aanbiedmoment: er geldt een afvalstoffenheffing voor alle huishoudens van € 125,- per jaar en de inwoner betaalt € 4,50 per aangeboden 240 liter container restafval ongeacht hoeveel er in zit. Gebruikers van ondergrondse verzamelcontainers betalen € 0,75 per aanbieding. Eenmaal in de 6 maanden een factuur voor de variabele kosten.”
 
Toelichting  Grondstoffen recyclen, het milieu sparen en geld besparen kunnen hand in hand gaan als het om afval gaat. Het stimuleren van meer afvalscheiding kan op diverse manieren, getuige de veelheid aan manieren die in Nederland de praktijk zijn. Maar ook de diverse scenario’s die al in Woerden de revue gepasseerd zijn. De financiële prikkel, die de gemeente zelf ervaart, op een of andere manier vertalen naar de burger werkt over het algemeen het beste.  Daarnaast is in het voorstel een peiling onder de bevolking opgenomen. Dat lijkt met het oog op draagvlak zinvol. In de commissie is wel  besproken dat de opties die wij aan de burger voorleggen in een dergelijke peiling ‘vergelijkbaar in beoogd rendement’ moeten zijn.  Dit amendement beoogt het beloningssysteem C te optimaliseren Met het doel dezelfde resultaten te behalen als met het scenario ‘betalen per aanbieding’ en daarmee de keuze tussen deze systemen gelijkwaardig te laten zijn. (milieurendement 75% en kosten € 3.474.000 voor B en C). De hoogte van de staffel kan het college op basis van de scheidingsresultaten naar eigen inzicht aanpassen.
Voor de duidelijkheid zijn in het nieuwe beslispunt 1 alle scenario’s voluit uitgeschreven. De scenario’s A en C zijn ten opzichte van het raadsvoorstel ongewijzigd opgenomen.
 
Jelmer Vierstra, Progressief Woerden Job van Meijeren, CDA Elias Bom, STERK Woerden Chris van Iersel, LijstvanderDoes Henk van der Griendt, CU/SGP