Amendement inzake herformulering besluit Economisch Actieplan 2015 ev

 

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij het raadsvoorstel (15R.00360) inzake Economisch actieplan 2015 e.v. 
De raad besluit: 
Het raadsbesluit wordt gewijzigd, waardoor het als volgt komt te luiden:
1. In te stemmen met het Economisch actieprogramma, waarin zijn opgenomen de missie, doelstellingen en acties ter versterking en ontwikkeling van de lokale economie en ondernemerschap in Woerden.
2. Daarbij een keus te maken voor scenario 3, zoals beschreven in het voorstel.
3. In te stemmen met de voor scenario 3 voorgestelde financiële dekking voor 2015 waarbij aangetekend wordt dat het budget voor de inzet van accountmanagement gevonden zal moeten worden binnen de huidige personele taakstelling.
4. Over de financiële dekking voor 2016 te besluiten bij de behandeling van de begroting 2016. Ook hierbij zal het budget voor de inzet van accountmanagement gevonden moeten worden binnen de huidige personele taakstelling.
 
Toelichting
Binnen dit raadsvoorstel wordt de raad verzocht een keuze te maken uit één van de drie voorliggende scenario's. Met dit amendement wordt aan dat verzoek voldaan.
VVD, Reem Bakker D66, George Becht STERK Woerden, Elias Bom CU/SGP, Henk van Dam Progressief Woerden, Jelmer Vierstra CDA, Marco Hollemans