Amendement beslispunten juni overleg 2016

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij het raadsvoorstel 16R.00284 inzake juni overleg. 
 
De raad besluit: 
 
a) De tweede bullet van  beslispunt 1 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:  Onvermijdbare ontwikkelingen, met inachtneming van beslispunt 5 
 
b) Het beslispunt 3 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden: 3. Om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting 2017-2020 in te stemmen met de zoekrichtingen en eenmalige onttrekkingen uit de reserves 
 
c) Het huidige beslispunt 4 m.b.t. de uitwerking van de moties uit het maart overleg te schrappen
 
d) Een nieuw beslispunt toe te voegen m.b.t. onvermijdbare ontwikkelingen over organisatieontwikkeling:  4. Bij de begroting bij de voorstellen die betrekking hebben op organisatieontwikkeling en formatie-uitbreiding inzicht te bieden in de noodzaak, urgentie, samenhang en omvang.
 
e) Een nieuw beslispunt toe te voegen dat luidt: 5. Geen middelen beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling “Organisatieontwikkeling” in de jaren 2019 en 2020;
 
 
 
Ad e) De raad neemt over het al dan niet beschikbaar stellen van middelen voor organisatieontwikkeling voor 2019 en verder een besluit in het najaar van 2018 na evaluatie van de ontwikkeling op basis van vooraf bepaalde doelen. Dit leidt tot het volgende meerjarenperspectief op dit punt:
 
  2017 2018 2019 2020 Organisatieontwikkeling 828.000 270.000 0 0
 
Namens de fracties van,
 
VVD, Stefan van Hameren Progressief Woerden, Marieke van Noort D66, Heerd Jan Hoogeveen CU/SGP, Henk van Dam Sterk Woerden, Elias Bom