Amendement eerder aanbieden uitwerking verkeersplannen

Ondergetekende stelt het volgende amendement voor bij raadsvoorstel (15R.00572) inzake vaststellen Startnotitie Verkeersvisie 2030
 
De raad besluit:
 
Het raadsbesluit wordt gewijzigd zodat het als volgt komt te luiden:
 
“De Startnotitie Verkeersvisie 2030, versie 23 november met registratienummer  5.018782, vast te stellen, met dien verstande dat in paragraaf 8 Vervolg wordt opgenomen dat de uitwerking van de verkeersplannen uiterlijk 1 januari 2017 aan de gemeenteraad wordt aangeboden. 
 
Toelichting Na het vaststellen van de verkeersvisie (september/oktober 2016) is het wenselijk dat deze zo snel als mogelijk wordt vertaald in uitwerkingsplannen. Het college geeft aan dat de raad deze uitvoeringsplannen na de zomer van 2017 tegemoet kan zien. 
 
Indiener vindt dat die termijn tussen vaststellen van de verkeersvisie en het aanbieden van de uitwerking van de visie in plannen te lang is. Met dit amendement wordt beoogt dat de uitwerkingsplannen van de verkeersvisie uiterlijk 1 januari 2017 aan de raad worden aangeboden. Het opstellen van een visie en het vertalen van die visie in uitwerkingsplannen kan voor een groot deel parallel lopen, waardoor verkleining van de genoemde termijn haalbaar en realistisch is. 
 
Elias Bom, STERK Woerden