Amendement aanvulling programma 3 Sociaal Domein

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij het agendapunt 16R.00581  begroting 2017 van de raadsvergadering van 27 oktober 2016
 
De raad besluit:
 
De begroting wordt in programma 3 op blz. 30 (na de tabel met de resultaten 2017) aangevuld met de volgende acties:

 De Raad ontvangt uiterlijk december 2016 een raadsinformatiebrief met daarin de motivering en onderbouwing van de wijziging van de te behalen effecten, de resultaten en de planning van de activiteiten in het Sociaal Domein. De raad nodigt het college uit hierover richting december de dialoog met haar aan te gaan.

 De nu benoemde resultaten worden in de raadsinformatiebrief uitgewerkt in het vertrekpunt, het resultaat eind 2020, het resultaat eind 2017, welke activiteiten er worden ondernomen en welke middelen er worden aangewend.

 De Raad wordt uiterlijk december 2016 middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de activiteitenplanning en over hoe de raad wordt geïnformeerd over de voortgang.
 
 
Toelichting

 In hoofdstuk 3 Sociaal Domein van de begroting 2017-2020 worden duidelijke te behalen resultaten benoemd. Deze wijken af van de resultaten zoals deze werden benoemd in de begroting 2016 en daarom is het voor de raad dit jaar moeilijk te sturen op het sociaal domein. Gevraagd wordt om een toelichting op deze “ombouw” en de achtergronden van de “ombouw”. En nu staan alle te behalen resultaten op gelijk niveau, kan het college de samenhang (hiërarchie?) tussen deze resultaten aangeven?  Tenslotte wordt gevraagd om aan te geven hoe de raad op de hoogte wordt gehouden van de resultaten die in de begroting 2016 waren benoemd, maar nu niet meer in de begroting 2017 zijn meegenomen. 

 De nieuwe systematiek maakt het voor de raad moeilijk om te volgen wat er op het Sociaal Domein wordt bereikt en nog moeilijker om hierop te sturen. Uit bijvoorbeeld de monitor sociaal beleid, de cliëntervaringsonderzoeken en de quick scan sociaal domein is echter gebleken over hoeveel (sturings)informatie we in onze gemeente beschikken. Met deze informatie moet op zijn minst een begin kunnen worden gemaakt met het meetbaar maken van de geformuleerde te behalen resultaten. Gevraagd wordt bij de te behalen resultaten, op basis van de beschikbare informatie, zo concreet mogelijk aan te geven hoe de situatie is begin 2017, wat de doelstelling is voor eind 2017 en wat de doelstelling is voor 2020. Gevraagd wordt ook om per te behalen resultaat aan te geven welke acties worden ondernomen om de resultaten te behalen. 

 De raad wil sturen op resultaat en bijsturen als acties niet het effect bereiken waarvoor ze bedoeld zijn. Daarom wil de raad op de hoogte gehouden worden van de acties en de verbetervoorstellen in het sociale domein. Gevraagd wordt om een planning van de activiteiten en van de voortgangsrapportages in 2017. 
 
 
Wout den Boer, STERK Woerden  Simon Brouwer, CU-SGP Marco Hollemans, CDA   Jan-Hubert van Rensen, Inwonersbelangen George Becht, D66    Jelle IJpma, Progressief Woerden Stefan van Hameren, VVD   Jaap van der Does, LijstvanderDoes