art.40 vragen overlast tractorverkeer Harmelen

Beantwoording vragen overlast tractorverkeer Harmelen


Kennisnemen van:
De inhoudelijke beantwoording van de mondelinge vragen, zoals gesteld door de fractie Sterk Woerden in de persoon van de heer Bom tijdens rondvraag in de commissie Ruimte van 12 september 2013.
Inleiding:
Gevraagd is of er mogelijkheden zijn om het zware tractorverkeer in Harmelen te weren uit de kern. Het betreft kolossale combinaties die dwars tussen de fietsers hun weg zoeken maar eigenlijk niets hebben te zoeken in de kern.
Kernboodschap:
Het nemen van maatregelen om (zwaar) tractorverkeer te weren uit de kern Harmelen is niet gewenst omdat: het gebruik maken van de wegen in de woonkern Harmelen door landbouwverkeer noodzakelijk is voor de bereikbaarheid van de agrarische sector in het gebied rond Harmelen, er binnen, of in de directe omgeving van de kern van Harmelen geen wegen zijn waarbij het clusteren van tractorverkeer niet leidt tot overlast.
De problematiek is eveneens ingebracht in het reguliere overleg met de hulpdiensten van de gemeente Woerden. De deelnemers aan dit overleg onderschrijven bovenstaande overwegingen om geen maatregelen te treffen tegen landbouwverkeer in de kern Harmelen.
Vervolg:
Harmelen is een van de kernen van de gemeente Woerden in een agrarische omgeving. Mede als gevolg van intensivering van de agrarische bedrijven heeft de ontwikkeling plaatsgevonden dat de landerijen per bedrijf meer verspreid zijn over een groot gebied rond de kernen. Daarnaast kunnen we constateren dat voor de bewerking van land etc. (o.a. loonwerkbedrijven) steeds groter materieel ontwikkeld is.
Het gevolg is dat het landbouwverkeer (tractoren) voor de bedrijfsvoering steeds vaker de openbare weg moet gebruiken. De bedrijven rond de kern Harmelen zijn daarvoor aangewezen op de wegen die ook door de kern Harmelen lopen. Een totaal verbod van landbouwverkeer in de kern zou tot zeer grote problemen in de agrarische sector leiden. En ook het weren van landbouwverkeer uit bepaalde delen is problematisch. Het is een feit dat wij als gemeente niet exact weten waar het landbouwverkeer vandaan komt, waar het heen gaat en om hoeveel verkeersbewegingen het nu precies gaat.
Volgens de reisplanner is de route via de Bernhardlaan de meest logische/ kortste route voor (landbouw)verkeer uit de richting Haanwijk met een bestemming aan de Groenendaal. Maar desondanks rijdt er blijkbaar nog altijd landbouwverkeer via de Willem de Zwijgerlaan. Waarschijnlijk omdat de route via de Bernhardlaan door de wegversmallingen en drempels (nog) minder aantrekkelijk is dan de Willem de Zwijgerlaan. Of mogelijk dat deze straat rustiger is dan de Bernhardlaan (gebruiksgemak).
Omleiden zou uiteraard kunnen. De vraag is: via welke routes zouden we dan willen omleiden? de zuidelijke randweg kan voor dit verkeer niet gebruikt worden omdat op deze weg (80 km/u-weg) om veiligheidsredenen geen langzaam verkeer (zoals tractorverkeer) wordt toegestaan, de westelijke randweg wordt ingericht als een weg met een maximum snelheid van 60 km/uur. In theorie kan op deze weg eventueel wel tractorverkeer worden toegestaan. Daarbij moet worden opgemerkt dat deze weg geen alternatief vorm voor alle tractorroutes door de kern Harmelen, via de Bernhardlaan is, gelet op de aanwezige woningen, eigenlijk ook geen (extra) landbouwverkeer gewenst. de route via de Kerkweg gaat door het centrum van Harmelenn en is daarmee ook niet geschikt. Blijft over: omleiden via de Dorpsstraat, Acacialaan en Raadhuislaan. Deze route is wellicht de minst slechte oplossing, maar kan voor het landbouwverkeer betekenen dat ze (meer dan) een kilometer moeten omrijden. De vraag is of een verbod op de andere wegen opgevolgd gaat worden en of deze omweg niet andere nadelige consequenties heeft, (omrijvergoeding van de gemeente als oplossing)