Motie toegankelijke Rijnstraat

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 26 maart 2015, gehoord de beraadslagingen over het voorstel herinrichting Rijnstraat,


 Constaterende dat: 

1. De gemeente Woerden ca. 1000 inwoners met een visuele beperking telt (op basis van landelijke cijfers van de oogvereniging: in Nederland ca. 350.000 mensen met een visuele beperking);

2. In de plannen voor herinrichting van de Rijnstraat geen rekening is gehouden met toegankelijkheid voor mensen met een visuele beperking,  Overwegende dat:  1. Wij in de gemeente Woerden een samenleving voor staan waar iedereen mee kan doen; 2. Shared space op zich een passend concept is voor de (toekomst van de) Rijnstraat;

3. Shared space voor mensen met een visuele beperking een lastig principe is doordat er geen natuurlijke looplijnen zijn;

4. Het gebruik van de Rijnstraat door inwoners met een visuele beperking daarom extra aandacht verdient,
 
Vraagt het college om: 
 
In het definitieve ontwerp van de Rijnstraat aanpassingen te doen ten behoeve van de toegankelijkheid van de straat voor mensen met een visuele beperking volgens de geldende richtlijnen, 
 
en gaat over tot de orde van de dag
 
Marieke van Noort, Progressief Woerden Henk van Dam, CU/SGP Stefan van Hameren, VVD Janet Buerman, STERK Woerden Heerd Jan Hoogeveen, D66
 
 
Toelichting: 
Er is onderzoek gedaan naar toegankelijkheid voor mensen met een visuele beperking in Shared space-gebieden. (meer informatie: http://www.oogvereniging.nl/informatie/rekening-houden-met-blinden-en-slechtzienden-in-shared-space-gebieden/) 
Meer informatie over toegankelijkheidseisen via de oogvereniging (www.oogvereniging.nl) en http://www.pbtconsult.nl/images/routegeleiding/Orientatieversie%20Ontwerprichtlijnen%20Geleidelijnen%202013.pdf 
Nederland ratificeert naar verwachting in 2015 het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Dit VN Verdrag stelt overheden meer dan voorheen verantwoordelijk voor, onder andere, toegankelijkheid van de Openbare Ruimte. Meer informatie over dit VN Verdrag: www.vnverdragwaarmaken.nl en http://www.mensenrechten.nl/dossier/nederland-en-hetverdrag-inzake-de-rechten-van-personen-met-een-handicap