Motie beëindiging beïnvloeding (super-)marktwerking (verworpen)

Motie beëindiging beïnvloeding (super-)marktwerking 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 31 oktober 2013,
 
Constaterende dat: 1. De landelijke wetgeving geen restricties op openstellingen per inwonertal meer kent ten aanzien van de zondagopening voor supermarkten
 
Overwegende dat: 1. Loting voor slechts drie supermarkten een actieve beïnvloeding is van de marktwerking door de overheid 2. De ingestelde loting voor maximaal drie supermarkten op zondag nu een Woerdens besluit is geworden 3. Het onwenselijk is dat de overheid door middel van het toeval (loting) bepaalde economische voordelen gunt terwijl landelijke wetgeving deze restricties niet meer kent
 
Besluit: 

1. De georganiseerde loting voor zondagsopening van supermarkten niet te laten doorgaan.

2. Twee voorstellen, als alternatief voor de loting, met de lokale ondernemers te bespreken. Het ene voorstel behelst gehele zondagsopenstelling, het andere voorstel behelst gehele sluiting op zondag. 

3. Voor de raadsvergadering van december 2013 het door de ondernemers meest gedragen raadsvoorstel op te stellen waarin zij de raad voorstelt een besluit te nemen over zondagsopenstelling, met inwerkingtreding op 1 januari 2014. 
 
En gaat over tot de orde van de dag
 
De fracties van: STERK Woerden