Motie besluitvormingsagenda Ferm Werk

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 18 december 2013,  
 
Constaterende dat:

1. De gemeenteraad vanavond beslist over het wijzigen van de GR de Sluis in GR Ferm Werk. 

2. De bevoegdheden van de gemeenteraad in deze GR in grote mate wordt overgedragen aan Ferm Werk.

3. Het beleid en de financiering van Ferm Werk grote invloed blijft hebben op de gemeentebegroting, en daarmee ook op het (controlerende) werk van de gemeenteraad.
 
Overwegende dat:

1. Het voor alle betrokkenen een zoektocht zal zijn naar nieuwe verhoudingen en rollen en de gemeenteraad hierin een duidelijke plek moet krijgen. 

2. De gemeenteraad daarvoor duidelijkheid nodig heeft over momenten van besluitvorming en informatieverstrekking. 

3. Deze zoektocht niet alleen geldt voor de besluitvorming van Ferm Werk, maar zich ook uitstrekt tot de besluitvorming rondom Jeugdzorg, invoering Participatiewet en de nieuwe WMO.
 
Verzoekt het college van Burgemeester en Wethouders om:

1. Voor 1 februari 2014 de gemeenteraad te voorzien van een besluitvormingsagenda voor het jaar 2014, met daarin data van informatieverstrekking en data van besluitvorming betreffende Ferm Werk. 

2. In een latere fase ook een besluitvormende agenda te maken voor de andere transformaties.

3. Op regelmatige tijdstippen (te denken valt aan maandelijks) het proces, de kaderstellende rol van de raad aan de voorkant alsmede besluitvormende taak met de raad te bespreken.
 
En gaat over tot de orde van de dag,
 
Progressief Woerden    VVD Rinus Tersteeg    Stefan van Hameren
 
CDA      ChristenUnie/SGP Cok Hoogerbrugge    Simon Brouwer
 
STERK Woerden    D66 Wout den Boer    George Becht