Motie huisvesting gemeente Woerden


 
Motie huisvesting gemeente Woerden
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 26 september 2013, gehoord de beraadslagingen over de RIB huisvesting gemeentelijke organisatie,
 
 
Constaterende dat:

1. De gemeente Woerden een centrale vraag heeft inzake huisvesting. 
 
Overwegende dat:

1. Het aantal formatieplekken op termijn dalende is. (405fte -HEVO rapportage- naar 360 fte in 2017)

2. De m2  beschikbaar per medewerker daalt van nu 21m2 naar 15m2.

3. Er een stijgende ontwikkeling is in het flexibel werken.

4. Een grootschalige nieuwbouw in deze tijd een niet passende situatie is. 

5. Er ontwikkelingen zijn om geen nieuwbouw van kantoorpanden meer te doen pas nadat de oude gesloopt zijn.
 
Besluit: 

1. Dat de kosten voor de huisvesting niet mogen stijgen.

2. Dat de aanpassing van de huisvesting dus een kostenneutrale activiteit moet zijn.
 
 
En gaat over tot de orde van de dag
 
De fracties van: STERKWoerden