Motie geluidswal Veldhuizen

De gemeente van Woerden, in vergadering bijeen op 30 oktober 2014,


 constaterende dat:

1. De gemeenteraad en college van Woerden niet zijn overtuigd van de meerwaarde van een geluidswal voor Utrecht op Woerdens grondgebied;

2. Er de laatste periode geen nieuwe informatie of argumenten op tafel zijn gekomen;

3. Het college besloten heeft geen medewerking te verlenen aan planologische ruimte voor de geluidswal;

4. Gedeputeerde Staten een besluit heeft genomen een inpassingsplan te maken om zo de geluidswal alsnog mogelijk te maken;


 overwegende dat:

1. Een alternatief plan, zoals een haaks geplaatste geluidswal op Utrechts grondgebied, nog steeds onbetwist tot de mogelijkheden behoort, indien en voor zover de situatie in Utrecht daartoe aanleiding zou geven;

2. Zorgvuldige (onderbouwing van) besluitvorming noodzakelijk blijft, ook voor de Provincie Utrecht;

3. Het van belang is om de Provinciale Staten te laten zien dat de zorgvuldige onderbouwing in dit dossier ontbreekt;
 spreekt uit: de onverkorte steun voor het college in haar besluit om geen medewerking te verlenen aan de geluidswal en
 verzoekt het college: alles te doen wat in haar vermogen ligt om de besluitvorming over het inpassingsplan ultimo december 2014 zodanig te beïnvloeden dat de positie van de gemeente Woerden kenbaar wordt gemaakt aan de leden van Provinciale Staten en daarmee eventuele dure en langdurige vervolgprocedures te voorkomen.
 
en gaat over tot de orde van de dag.
 
Namens de fracties van,
 
STERK Woerden D66 CDA Progressief Woerden CU/SGP VVD