Motie 'jongeren uit de bijstand' (aangenomen)

 

De raad van de gemeente Woerden, in vergadering bijeen op 30 oktober 2014,

constaterende dat:

1. jongeren die momenteel een deeltijdopleiding willen gaan volgen aantoonbaar 16 uur per week werk dienen te verrichten;

2. dit aantal uren werk per week weinig tot niet aangeboden wordt in de huidige arbeidsmarkt;

3. een aantal jongeren in Woerden hierdoor buiten de boot valt. De voor hen passende mogelijkheid van deeltijd leren en werken is niet haalbaar,


 overwegende dat:

1. een aantal jongeren in Woerden door deze harde eis géén noodzakelijke startkwalificatie zal kunnen bemachtigen;

2. hun mogelijkheid beperkt blijft om aan te kunnen sluiten op de vraag vanuit de arbeidsmarkt;

3. en derhalve het vooruitzicht van langdurige werkloosheid reëel aanwezig is;

4. FermWerk of een andere daarvoor aangewezen partij de mogelijkheden moet kunnen bieden om deze groep jongeren  naar deeltijdwerk te kunnen begeleiden of waar nodig dit werk zelf te organiseren,


 verzoekt het college:

een naar oordeel van het college gepast deel van het aanvullend participatiebudget van de gemeente Woerden in te zetten, bijvoorbeeld richting FermWerk of een andere daarvoor  aangewezen partij, met de onderliggende opdracht deze groep jongeren naar een arbeidscontract met aantoonbaar 16 uur werk per week te begeleiden,
 
en gaat over tot de orde van de dag.
 
D66, George Becht STERK Woerden, Janet Buerman ChristenUnie/SGP, Simon Brouwer VVD, Stefan van Hameren Progressief Woerden, Marieke van Noort