Motie Handhaving Drank en Horecawet (aangenomen)

     

De gemeenteraad van Woerden in vergadering bijeen op 26 juni 2014, gehoord de beraadslagingen in de commissie Ruimte dd 12 juni 2014 over het jaarverslag handhaving 2013 en het HandhavingsUitvoerings Programma (HUP) 2014,
 
constaterende dat:
 
1. De gemeente verantwoordelijk is geworden voor toezicht op en handhaving van de Drank en Horecawet; 2. In het jaarverslag handhaving 2013 er wordt gesproken over een actualisatie van 20% van de gegevens; 3. In 2014 de gemeente budget en capaciteit heeft gereserveerd voor toezicht en handhaving;
 
overwegende dat:
 
1. In het HUP de doelstelling voor 2014 als volgt is geformuleerd:
 
‘Het in beeld krijgen wat taken inhouden en de uren die hierbij horen zodat een weloverwogen keus kan worden gemaakt of en hoe deze kunnen worden uitgevoerd.’

2. Er op dit moment nog geen BOA’s op drank en horecawetgeving zijn aangetrokken; verzoekt het college om:

1. De doelstellingen in het HUP ten aanzien van de Drank- en Horecawetgeving zodanig aan te passen dat in 2014 100% van de vergunningen wordt geactualiseerd;

2. In de aangepaste doelstellingen van het HUP tevens te kwantificeren hoeveel instellingen nog in 2014 gecontroleerd zullen worden binnen het budget c.q. beschikbaar aantal uren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Elias Bom, STERK Woerden Henk van Dam, CU/SGP Stefan van Hameren, VVD Heerd Jan Hoogeveen, D66 Loukmane Issarti, Progressief Woerden