Motie Bestedingskaders Investeringsfonds Sociaal Domein (aangenomen)

   

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 6 november 2014, gehoord de beraadslaging;


Constaterende dat:


1. In het coalitieakkoord voorzien wordt in een investeringsfonds sociaal domein om eventuele meerkosten voor initiatieven, die bijdragen aan het behalen van efficiencyvoordelen en het behalen van structureel financieel evenwicht, te kunnen ondersteunen;

2. Het in het collegeakkoord aan de raad wordt overgelaten kaders te stellen voor de wijze waarop het fonds kan worden ingezet;

3. Het college heeft toegezegd in november 2014 met een plan voor de invulling van het investeringsfonds te komen;


Overwegende dat:

1. De intentie van dit fonds is te investeren, waarbij de plannen binnen dit fonds worden gebaseerd op een business case en er sprake is van aantoonbare return-oninvestment, zowel in financiële, maar ook in kwalitatieve zin ;

2. De middelen binnen het fonds alleen aangewend kunnen worden middels een door de raad goedgekeurd plan en bijbehorende begroting;

3. De middelen binnen het fonds aangewend worden voor versterking van taken op het gebied van:

  • 1) preventie,
  • 2) versterking van de aansluiting bij natuurlijke vindplaatsen in de wijken,
  • 3) ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers en
  • 4) zelfregie. Waarmee het beoogd effect van de decentralisatie opdracht: verschuiving van zorg naar 2e naar 0e lijn, ook daadwerkelijk gefaciliteerd wordt

Verzoekt het College:


1. Deze overwegingen te verwerken in het plan en zodanig aan te bieden aan de raad in november 2014;


En gaat over tot de orde van de dag.


Woerden, 6 november 2014
Namens de fracties,
CDA, Marco Hollemans
Inwonersbelangen, Jan-Hubert van Rensen
Lijst van der Does, Monique Kingma
Progressief Woerden, Marieke van Noort
Sterk Woerden, Elias Bom