Motie inzake betrokkenheid raad en college bij fusieplannen Hofpoort/Antonius (aangenomen)

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 28 mei 2014,


 constaterende dat:

1. De raad het afgelopen jaar meerdere malen is geïnformeerd over de voorgenomen fusieplannen aangaande het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis en het St. Antonius Nieuwegein, waaronder onlangs tijdens de informatiebijeenkomst van 20 mei jl.;

2. De wet zorgspecifieke fusietoets vanaf 1 januari 2014 van kracht is geworden; wat betekent dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een uitspraak doet over het voornemen tot fusie;

3. Het Hofpoort Ziekenhuis Woerdens grootste werkgever is;

4. Ongeacht hoe de fusie er uit komt te zien, dit nadelige effecten heeft voor de Woerdense samenleving. Zowel qua bereikbaarheid van zorg als qua werkgelegenheid in de zorgsector,


 overwegende dat:

1. Het college en raad reeds geïnformeerd is over de fusieplannen, maar waarbij het nu van belang is om als betrokkene je stem te laten horen, gelet op de zorgen die er zijn aangaande behoud van (klinisch) zorgaanbod en werkgelegenheid;

2. Door de wet zorgspecifieke fusietoets de fusieplannen worden voorgelegd aan de NZa, waardoor de mogelijkheid ontstaat om als gemeente Woerden, in haar rol als betrokkene, haar stem te laten horen;

3. De gehele Woerdense raad zich zorgen maakt over de fusie, en dit ook meerdere malen aan beide ziekenhuizen heeft kenbaar gemaakt;

4. De invloed van de gemeente, naast de weg via de NZa op het fusieproces beperkt is;

5. De gemeente verantwoordelijkheid wil nemen voor bereikbare zorg en werkgelegenheid voor haar inwoners,


 verzoekt het college:


 1. Door te gaan met alle inspanningen die het college binnen haar mogelijkheden ziet om zorgfuncties binnen het Hofpoort te houden met het oog op kwaliteit en bereikbaarheid van de zorg, crisisbeheersing en regiofunctie, waaronder: • Als betrokkene, namens college en raad, de zienswijze in te dienen bij de NZa, conform de formele procedure van de Nza;

2. Daarnaast toekomstgericht in te zetten op het uitbreiden van zorggerelateerde werkgelegenheid binnen en buiten het ziekenhuis en te onderzoeken of extra inspanningen van de gemeente nodig zijn om gezondheidszorg voor inwoners bereikbaar te houden;

3.  De raad voor de raadsvergadering van 26 juni te informeren over de inspanningen en voortgang, en daarna op de geëigende momenten,


 en gaat over tot de orde van de dag.


 Jan-Hubert van Rensen, Inwonersbelangen Arjan Noorthoek, CDA Jaap van der Does, Lijst van der Does Marieke van Noort, Progressief Woerden Janet Buerman, STERK Woerden Reem Bakker, VVD Leon de Wit, CU/SGP Ruud Niewold, D66