Motie olie- en gaswinning Woerden (aangenomen)

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 26 maart 2015,
 
Constaterende dat:

1. Er concrete plannen zijn voor olie- en gaswinning onder Woerdens grondgebied.

2. Tot op heden er geen concrete en officiële informatie vanuit Vermilion Energie is overlegd aan onze inwoners en gemeentebestuur.

3. Het college heeft aangekondigd de Minister te verzoeken de vergunning te heroverwegen.
 
Overwegende dat:

1. Inwoners in Woerden graag snel meer informatie willen over de plannen van Vermilion.

2. De inzichten over gaswinning en de risico’s  daarvan de laatste jaren aanzienlijk zijn veranderd.

3. De onderzoeken waarop de vergunning gebaseerd is achterhaald zijn en er op dit moment geen recente onderzoeken bekend zijn over de effecten van/op:

 • Bodemdaling
 • Bodemtrilling 
 • Waterhuishouding
 • Waarde van woningen
 • (Leef-)milieu

 
Spreekt uit dat: de gemeenteraad van Woerden olie- en gaswinning onder Woerden onwenselijk acht en het standpunt van het college ondersteunt, en in procedures als deze een grotere betrokkenheid van inwoners uit het betreffende gebied vraagt.
 
Verzoekt het college:
 
1. Alles in het werk te blijven stellen om gas- en oliewinning onder Woerden te voorkomen.

2. De informatieavond voor inwoners niet te laten afhangen van de (landelijke) ontwikkelingen maar reeds in april te laten plaatsvinden op de kortst mogelijke termijn.

3. Deze motie onder aandacht te brengen van:

 • Ministerie van EZ
 • Ministerie van I&M 
 • Vermilion Energy BV 
 • Provinciebestuur Zuid Holland
 • Provinciebestuur Utrecht 
 • Gemeentebestuur Bodegraven-Reeuwijk
 • Gemeentebestuur Oudewater 
 • Waterschapsbestuur Stichtse Rijnlanden
   
  Elias Bom, STERK Woerden Henk van der Griendt, CU/SGP Jelmer Vierstra, Progressief Woerden