Motie Woerden houdt van koeien in de wei (verworpen)

 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 25 juni 2015, gehoord de beraadslagingen over het bestemmingsplan buitengebied Harmelen,
 
Constaterende dat,

1. Melkquota per 1 april 2015 afgeschaft zijn en melkveebedrijven hierdoor in theorie fors kunnen groeien.

2. Het voorliggende bestemmingsplan voor het buitengebied van Harmelen onder voorwaarden stallen toestaat waarin tot wel 400 koeien kunnen. Waar het gemiddeld aantal koeien op een huidig melkveebedrijf tussen de 80 en 90 bedraagt.

3. Grotere bedrijven significant vaker de koeien jaarrond binnen houden dan kleinere. En daarmee te verwachten is dat in de toekomst meer bedrijven in het buitengebied van Harmelen zullen beslissen om de koeien binnen te houden. 
 
Overwegende dat,

1. Weidegang goed is voor het milieu omdat het minder emissies oplevert en zorgt voor meer biodiversiteit op het grasland.

2. Weidegang goed is voor het toeristisch karakter van het Groene Hart en daarmee een economische waarde vertegenwoordigt.

3. Weidegang hoogstwaarschijnlijk beter is voor het welzijn van de koeien.
 
Verzoekt het college,

1. Te onderzoeken welke instrumenten de gemeente, eventueel in samenwerking met partners, kan inzetten  om te stimuleren dat bestaande, nieuwe en uitbreidende melkveebedrijven zoveel en zo vaak over gaan tot weidegang , en de raad daarover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.
 
Progressief Woerden, Jelmer Vierstra STERK Woerden, Janet Buerman