Motie huisvesting vluchtelingen in Woerden (aangenomen)

De gemeenteraad van Woerden, op 26 november 2015 bijeen, 
 
Constaterende dat - De raad met instemming kennis neemt van de voortvarende houding van het college in het vluchtelingendossier; - De raad met instemming kennis neemt van de inzet van het college op regionale samenwerking; - Deze regionale samenwerkingsafspraken veel ruimte bieden om lokaal keuzes te maken voor een eigen koers. 
 
Overwegende dat - de raad het van belang vindt dat zij, als vertegenwoordigers van een samenleving waarin het vluchtelingendossier hét onderwerp van maatschappelijk debat vormt, dat debat ook in de raad plaatsvindt; - gelet op het maatschappelijk debat en de mogelijke impact op de samenleving van de te nemen beslissingen, van de raad mag worden verwacht dat zij kaderstellende uitspraken doet;  - De raad de in het verleden gevoerde koers in Woerden met betrekking tot spreiding van nieuwe Woerdenaren, de beste mogelijkheden tot snelle integratie vindt geven. 
 
Spreekt uit dat

1) de omgang met statushouders gericht moet zijn op een zo snel mogelijke integratie in de Woerdense samenleving, zowel als het gaat om de locatie en de vorm van huisvesting, als om zaken zoals onderwijs, werk en sociale activiteiten.

2) Dientengevolge het uitgangspunt moet zijn dat statushouders zo veel mogelijk verspreid worden gehuisvest in de verschillende wijken en dorpen. 

3) Waar gekozen wordt voor nieuw te realiseren (kleinschalig geclusterde) huisvesting, deze huisvestingsvorm ook benut wordt voor andere inwoners dan statushouders. 4) In het kader van de integratie-activiteiten actief samengewerkt wordt met initiatieven in de samenleving die deze integratie bevorderen, en deze initiatieven te stimuleren en te faciliteren waar nodig. 

5) Afwijkingen van bestemmingsplannen ten behoeve van huisvesting van statushouders aanvaardbaar zijn, maar dat afwijkingen die voorzien zijn langer dan vijf jaar te duren als permanent worden beschouwd en van dienovereenkomstige voorstellen en onderbouwingen moeten worden voorzien.

6) Locaties buiten de rode contouren niet aanvaardbaar zijn;
 

 Verzoekt het college

7) Voordat de overname van statushouders uit andere gemeenten aan de orde is, hiervoor met een concreet voorstel naar de raad te komen. 

8) Zo snel als mogelijk concrete aantallen te huisvesten statushouders te communiceren en er in contacten met landelijke organen op aan te dringen dat er sneller dan nu duidelijk is hoeveel statushouders er per gemeente gehuisvest moeten gaan worden. 

9) Geen onomkeerbare besluiten te nemen zonder daaraan voorafgaand met de raad te communiceren, waarbij met name de aanwijzing van eventuele noodlocaties aan besluitvorming van de raad (eventueel via een wensen- en bedenkingenprocedure) wordt gelaten.
 
En gaat over tot de orde van de dag.
 
Progressief Woerden, Marieke van Noort
D66, Heerd Jan Hoogeveen
CU/SGP, Simon Brouwer
VVD, Ingrid Berkhof
STERK Woerden, Wout den Boer