Motie sturing van de raad op het sociaal domein 2016-2017 (aangenomen)

De gemeenteraad van Woerden in vergadering bijeen op 16 december 2015, gehoord de discussie in de commissie Welzijn van 11 november jl. over de inkoop Jeugdzorg en WMO alsmede gehoord hebbende de informatie met betrekking ontwikkelingen en dashboard Sociaal Domein uit de informatiebijeenkomst op 10 december jl.,


Constaterende dat:
1. De invoering van de decentralisaties binnen het sociaal domein op 1 januari 2015 heeft plaatsgevonden;

2. Het eerste jaar van deze decentralisaties als een overgangs- en leerjaar is benoemd;

3. Het college de gemeenteraad middels raadsinformatiebrieven en informatiebijeenkomsten op de hoogte heeft gehouden van de ontwikkelingen binnen het sociaal domein;

4. Dit overgang- en leerjaar in de gemeente Woerden zonder noemenswaardige problemen is verlopen;

5. De gemeenteraad van Woerden in aanloop naar de invoering van de decentralisaties op 1 januari jl. aan haar kader stellende taak nadrukkelijk invulling heeft gegeven; 6. Er vanwege wettelijke zorg continuïteit er niet op alle onderdelen van de decentralisaties sturing van de gemeenteraad mogelijk was;

7. Er gedurende het jaar 2015 door de gemeente Woerden data en kennis is verzameld waardoor sturing door de raad vanaf 2016 nog beter kan plaatsvinden,
 
Overwegende dat:
1. De gemeenteraad van Woerden haar kader stellende en controlerende taak met betrekking tot de transformatie binnen het Sociaal Domein vanaf 2016 verder vorm wil geven;

2. De gemeenteraad van Woerden de nieuw opgedane kennis, best practises uit andere gemeenten en de nieuw beschikbaar gekomen data vanaf 2016 wenst te benutten voor het aanscherpen van de kaders met betrekking tot het Sociale Domein;

3. De gemeenteraad van Woerden haar kader stellende en controlerende taak vanaf 1 januari 2016 verder wenst vorm te geven zodat de beoogde maatschappelijke effecten van de transformatie (o.a een vitale samenleving, een versterkte beleving van eigen regie en verminderde zorgkosten) maximaal bereikt kunnen worden,
 
Verzoekt het college:
1. Om in februari 2016 met betrekking tot het Sociaal Domein een duidelijke proces agenda 2016 te overleggen als aanzet voor een strategische agenda voor het sociaal domein voor de jaren 2016 en 2017;

2. Hierin in hoofdlijnen op te nemen het informatie- en besluitvormingstraject van het Sociaal Domein 2016-2017;

3. Om de gemeenteraad van Woerden tijdig en voldoende te informeren zodanig dat de raad aanvullende kaders kan stellen voor de uitvoering van het Sociaal Domein in 2017.
 
en gaat over tot de orde van de dag.
Reem Bakker, VVD Ruud Niewold, D66 Simon Brouwer, CUSGP Marco Hollemans, CDA