Motie herinrichting/optimalisatie parkeerplaatsen sportpark Cromwijck (aangenomen)

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 23 juni 2016, 


 Constaterende dat:


 1. Beide parkeerplaatsen op het sportpark Cromwijck meer dan eens te maken hebben  met overbezetting tijdens sportzaterdagen en sportevenementen,


 Overwegende dat:

1. Er wegens tekort aan parkeerplaatsen tijdens sportzaterdagen en sportevenementen  in de aangrenzende wijken wordt geparkeerd, wat tot grote overlast zorgt;

2. Dat er tijdens sportzaterdagen en sportevenementen bij gebrek aan parkeerplaatsen  op de aanwezige groenstroken wordt geparkeerd;

3. De indeling van de parkeervakken onhandig en niet efficiënt is;

4. De hulpdiensten op genoemde momenten problemen hebben om doorgang te vinden op het  parkeerterrein van het sportpark;

5.  De positieve ontwikkeling, te weten de groei van het aantal leden van de vereniging, ook meebrengt dat er meer teams zijn en ook meer bezoekende teams,


 Besluit:

 Dat het college een uitwerkingsplan maakt voor herinrichting/optimalisatie van de
 beide parkeerplaatsen op het Sportpark Cromwijck en een voorstel aan de raad presenteert bij de begroting 2017 e.v.,
 
en gaat over tot de orde van de dag.
 
W. den Boer, STERK Woerden  R. Bakker, VVD A. Noorthoek, CDA