Motie groen in de wijk (aangenomen)

 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 27 oktober 2016, gehoord de beraadslagingen over de Programmabegroting 2017 - 2020,


 Constaterende dat

in de begroting - extra geld is gereserveerd voor een programma bodemdaling en ruimtelijke adaptatie; - bij de effecten van bomenbeheer alleen een gezond, vitaal en veilig areaal aan bomen wordt genoemd. - bij de te behalen resultaten onder het kopje ‘bomenbeheer’ alleen het vaststellen van groenbeheerplan Singel wordt genoemd; - bij de invulling van het programma bodemdaling, grondwater en het veengebied (en ruimtelijke adaptatie) alleen de inspanning ten aanzien van bodemdaling concreet wordt benoemd;


 Overwegende dat

- het van belang is dat Woerden maatregelen neemt die de negatieve effecten van toenemende hitte en regenbuien tegengaan (ruimtelijke adaptatie);

- het van belang is dat Woerden maatregelen neemt om biodiversiteit te stimuleren en daarmee de bedreigingen voor kleine wilde dieren en insecten (met name bijen) tegen te gaan;

- dergelijke maatregelen kunnen voorkomen dat investeringen moeten worden gedaan in bijvoorbeeld riolering, maar ook leiden tot een betere gezondheid voor (oudere) inwoners en een beter leefklimaat voor onder andere insecten (bijen); 

- de invulling van het onderdeel ruimtelijke adaptatie niet, althans onvoldoende wordt uitgewerkt in de begroting;

- het bij de invulling van ruimtelijke adaptatie in ieder geval van belang is om in te zetten op ‘meer groen in de wijk’ in alle kernen, met name ook door een toename van het aantal bomen;

- die inzet zowel zou moeten zien op het particuliere domein (stimuleren en faciliteren –denk aan stimuleringspakketten voor bijvoorbeeld geveltuintjes) als op de publieke ruimte (aanleggen/planten), en daarbij diervriendelijke keuzes te maken (bijvoorbeeld voor bijen); 


 verzoekt het college om

1. bij de concretisering van het programma bodemdaling, grondwater en het veengebied (en ruimtelijke adaptatie) nadrukkelijk ook aandacht te besteden aan ruimtelijke adaptatie, en niet alleen aan bodemdaling;

2. daarbij met name ook in te zetten op meer groen in de wijk, zowel in de particuliere als in de publieke ruimte, en daarbij diervriendelijke keuzes te maken (bijvoorbeeld voor bijen); 

3. hier bij de voorbereiding van de eerstvolgende meerjarenbegroting expliciet aandacht aan te schenken; 
 
en gaat over tot de orde van de dag.
 
D66, Heerd Jan Hoogeveen   Progressief Woerden, Jelmer Vierstra STERK Woerden, Elias Bom  CDA, Job van Meijeren