Motie plaatsen van meer afvalbakken i.h.k.v. hondenbeleid (ingetrokken)

 

Raad van de Gemeente Woerden, in vergadering bijeen op 26 mei 2016,


 Constaterende dat:


 1. Het hondenbeleid al enige tijd in uitvoering is;

2. Het hondenbeleid is geëvalueerd en deze evaluatie besproken is in de commissie Ruimte van april;

3. Er door veel hondeneigenaren wordt geklaagd over het kleine aantal afvalbakken in de gemeente.


 Overwegende dat:


 1. Mensen gestimuleerd moeten worden om hun afval en/of hondenpoep in bakken te gooien wanneer hier genoeg afvalbakken voor zijn;

2. Het niet wenselijk is om hondenbezitters langere afstanden te laten lopen met een gevuld poepzakje.


 Verzoekt het college:


 1. Over te gaan tot het plaatsen van voldoende afvalbakken in de gehele gemeente om wandelaars (met of zonder hond) de gelegenheid te bieden om afval en/of hondenpoep weg te gooien;

2. Dit in overleg met de klankbordgroep hondenbeleid vorm te geven,
 
en gaat over tot de orde van de dag.
 
STERK Woerden, Elias Bom CU/SGP, Simon Brouwer