Motie breed draagvlak- en effectenonderzoek zondagsopenstelling (aangenomen)

 

Constaterende dat :

1. Op 1 juli 2013 de gewijzigde Winkeltijdenwet in werking is getreden. Deze wet geeft in artikel 3 gemeenten de bevoegdheid om zelf te bepalen of winkels op zondag open mogen zijn. Concreet betekent dit dat gemeenten zelf het beleid kunnen bepalen ten aanzien van zondagsopenstelling van winkels en zij niet meer aan de motiveringsplicht van de toerismebepaling hoeven te voldoen om winkels op zondag open te laten zijn. Gemeenten bepalen het winkeltijdenregime en de bijbehorende beperkingen.

2. De Verordening Winkeltijden van de gemeente Woerden de mogelijkheid biedt tot zondagopenstelling van winkels op maximaal 8 zondagen of feestdagen per kalenderjaar.

3. In het coalitieakkoord 2014-2018 is opgenomen: “De status quo met betrekking tot de zondagsopenstelling blijft ongewijzigd.”


 Overwegende dat:

1. Na het opstellen van het coalitieakkoord in vrijwel alle omliggende gemeenten de winkels op zondag zijn geopend.

2. Ondernemers in Woerden in toenemende mate openstelling wensen en dit kenbaar maken aan het gemeentebestuur.

3. In onvoldoende mate helder is of verruiming van de openstelling op draagvlak kan rekenen van bijvoorbeeld kleine ondernemers en of het een totale of beperkte wens tot verruiming betreft.


 Verzoekt het college:

1. Een onderzoek uit te voeren zoals dit recent plaats heeft gevonden in de gemeente Ronde Venen; bestaande uit enquêtes onder winkeliers, winkelpersoneel, inwoners en een gespreksronde met vertegenwoordigers van ondernemersverenigingen en geloofsgemeenschappen in de gemeente Woerden.

2. Het onderzoek te richten op de volgende hoofdvraag:  In welke mate is er draagvlak en wat zijn de maatschappelijke effecten en economische effecten van een verruiming van de zondagopenstelling?

3. De onderstaande drie opties/scenario’s het inhoudelijke kader te laten vormen voor het onderzoek:

a. het behouden van de huidige winkeltijdenverordening;

b. het beperkt verruimen van de zondagopenstelling op basis van argumenten en maatwerk (branche- en/of gebiedspecifiek);

c. het verlenen van een volledige vrijstelling van artikel 2 lid 1 sub a en b van de Winkeltijdenwet waardoor alle winkeliers zelf kunnen bepalen of zij op zondagen open willen gaan.

4. Het onderzoek uit te voeren vóór 1 januari 2017 en de onderzoekskosten te bekostigen uit de algemene reserve,
 
en gaat over tot de orde van de dag,
 
Namens de fracties van: STERK Woerden, VVD, Progressief Woerden