Motie vermindering valongevallen ouderen (aangenomen)

   

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 27 oktober 2015, behandelende de Programmabegroting 2017-2020, 
 
constaterende dat:
 
 een van de resultaten in het programma Sociaal Domein is gericht op mensen die, desnoods met een beetje hulp, zelf invulling willen en kunnen geven aan hun leven;  tweederde van de 60-80 jarigen graag mobieler willen worden om invulling aan hun leven te geven, zo blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van Veilig Verkeer Nederland en VeiligheidNL;

 Een val bij ouderen een aanslag kan betekenen op de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en mobiliteit van de getroffene, tijdelijk of zelfs voorgoed.
 
overwegende dat:
 
 valpreventie ervoor kan zorgen dat ouderen langer en beter mobiel blijven en de besparingen op de kosten van de WMO aanzienlijk zijn;

 het Rijk de gemeente verplicht tot het organiseren van preventieve maatregelen gericht op de gezondheid van 65-plussers;

 in Woerden het aantal valongevallen 65+ met ziekenhuisopname maar net ónder het landelijk gemiddelde ligt (namelijk 121 ongevallen per 10.000 inwoners t.o.v. 128 gemiddeld);

 valpreventie in Woerden weliswaar in afzonderlijke projecten, zoals In Balans, naar voren komt, maar er nog geen integraal valpreventieprogramma voor ouderen is;

 het stimuleren van bewegen voor ouderen niet expliciet is genoemd als resultaat in de begroting 2017-2020
 
verzoekt het college:
 
 het stimuleren van bewegen voor ouderen expliciet op te nemen als resultaat in de begroting 2017-2020;  in 2017 twee scenario’s uit te werken met een kosten-batenanalyse gericht op respectievelijk 5% en 10% vermindering van het aantal valongevallen bij ouderen 65+ voor de periode tot 2020, met het oog op gerichte investering in valpreventie in 20172020
 
en gaat over tot de orde van de dag.
 
D66, Ruud Niewold CU/SGP, Simon Brouwer Progressief Woerden, Jelle IJpma STERK Woerden, Wout den Boer
 
 
Toelichting Valongevallen zijn de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen.  In 2013 zijn er 2.645 personen van 65 jaar of ouder overleden als gevolg van een valongeval. Dit komt neer op 46 doden in Woerden. De GGD Eindhoven heeft becijferd dat die kosten zo’n € 5.000,- bedragen voor elke 55plusser die na een val behandeld wordt op de Spoedeisende Hulp of via een ziekenhuisopname. Als de huidige stijging doorzet loopt dit op tot 1,3 miljard euro in 2030. Een reductie van het aantal valincidenten met 5% levert Nederland jaarlijks al 40 miljoen euro aan besparing van zorgkosten op. (https://www.veiligheid.nl)
 
Onderzoek van de gemeente Houten uit 2012 over valpreventie in Midden-Nederland laat een besparing (= besparingen WMO + ZVW + AWBZ – kosten) voor Woerden zien van 3ton tot 6,5 ton. Die cijfers moeten geactualiseerd worden. - Rapport valpreventie 2012.pub - Gemeente Houten 2012
 
Zie ook: Factsheet Preventief gezondheidsbeleid - VNG