Huishoudelijk regelement

Artikel 1: Verenigingsjaar

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2: Lidmaatschap

2.1      De aanmelding voor het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden met vermelding van minimaal naam, adres, geboortedatum en geslacht. Eventueel aangevuld met telefoonnummer(s), e-mail adres, beroep en interesses.

2.2      De aanmelding moet worden ingediend bij het secretariaat.

2.3      Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren bij de secretaris,         tenminste een maand voor het einde van het lopende verenigingsjaar. Het            lidmaatschap eindigt in dit geval op de eerste dag van het nieuwe verenigingsjaar.

            Tevens kan er in exceptionele gevallen (zie artikel 10.5) per direct worden           opgezegd. De reeds betaalde contributie komt dan te vervallen.

2.4      Gegevens van leden mogen nooit voor externe commerciële doelen aan derden    ter beschikking worden gesteld.

Artikel 3: Rechten en plichten van leden

3.1      Ieder lid heeft het recht verkozen te worden in de door de vereniging ingestelde             organen of in vertegenwoordigende lichamen, zolang uit andere hoofde geen      reglementaire of wettelijke beletselen bestaan.

3.2      Een lid kan niet bestuurslid en tevens raadslid zijn, tenzij de ledenvergadering     anders beslist. Bestuursleden kunnen wel kandidaat staan c.q. zich kandidaat     stellen voor de Gemeenteraad.

3.3      Ieder lid heeft spreek- en stemrecht op alle ledenvergaderingen.

3.4      Ieder lid is verplicht zich aan de statuten en reglementen te houden, welke zij/hij            door het feit van haar/zijn lidmaatschap geacht wordt te kennen.

3.5      Ieder lid is verplicht alles na te laten wat het verwezenlijken van de            doelstellingen van de vereniging kan belemmeren of haar goede naam kan       schaden.

Artikel 4: Taken en bevoegdheden van het bestuur

4.1      Onverminderd het bepaalde in Artikel 10 van de statuten, heeft het bestuur tot   taak:

a.         het beheren van de bezittingen van de vereniging

b.         het doen van voorstellen aan de ledenvergadering inzake:

* interne organisatie;

* deelname aan verkiezingen;

* programma's

c.          het opstellen en publiceren van een jaarverslag binnen drie maanden na verstrijken van het verenigingsjaar

d.         het opstellen en publiceren van de jaarrekening binnen drie maanden na het verstrijken van het kalenderjaar

e.         het opstellen en publiceren van de begroting binnen drie maanden na aanvang van het betreffende verenigingsjaar.

4.2      Het bestuur is bevoegd tot het opstellen en publiceren van beleidsnota's.

 

Artikel 5: Taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur

5.1      Het dagelijks bestuur draagt zorg voor een goede gang van zaken in de vereniging, vertegenwoordigt deze, is belast met de voorbereiding en met de uitvoering van besluiten der ledenvergaderingen en zorgt voor een juiste toepassing van de statuten en het huishoudelijk reglement.

5.2      De voorzitter:

            -          leidt de vergaderingen van het (dagelijks) bestuur alsook de                                               ledenvergadering;

            -          is verantwoordelijk voor de coördinatie van de activiteiten binnen het                    (dagelijks) bestuur;

            -          bepaalt de vergaderdata; zorgt dat de vergaderruimte besproken wordt;

            -          representeert de vereniging, zowel bij interne als externe contacten;

            -          draagt verantwoordelijkheid voor contacten met de media alsmede voor                de publicaties welke namens de vereniging worden aangeboden;

            -          draagt middels een paraaf medeverantwoordelijkheid voor de uitgaven                 van de vereniging.

5.3      De secretaris:

            -          draagt zorg voor de correspondentie;

            -          zorgt voor het verzenden van de uitnodigingen voor de                                             vergadering van het            dagelijks bestuur, het bestuur en de                                              ledenvergadering;

            -          zorgt dat de notulen van deze vergaderingen worden bijgehouden;

            -          is verantwoordelijk voor het archief;

            -          is verantwoordelijk voor het voeren van de ledenadministratie;

            -          draagt zorg voor het opstellen van het jaarverslag en het uitgeven                          van nota’s en            beleidsvoornemens.

5.4      De penningmeester;

            -          is verantwoordelijk voor het beheer van de geldmiddelen;

            -          stelt elk jaar een jaarrekening en balans op over het afgelopen jaar,                                    alsmede een begroting voor het komende jaar;

            -          is verplicht alle rekeningen te laten tekenen door de voorzitter;

            -          Stelt op eerste verzoek alle benodigde financiële stukken voor controle ter                        beschikking van de kascommissie.

Artikel 6: Kandidaatstelling bestuursleden

6.1      Ieder lid kan zich, uiterlijk twee weken voor de datum waarop de verkiezingen     van één of meer bestuursleden worden gehouden, bij de secretaris schriftelijk      laten voordragen als kandidaat. De voordracht dient ondersteund te worden door           minimaal vier leden.

6.2      De voordracht dient duidelijk te vermelden voor welke functie de kandidaat                    wordt voorgedragen. Een zelfde kandidaat kan worden voorgedragen voor           meerdere functies.

6.3      Bij iedere voordracht behoort een korte omschrijving van de personalia, eerder    beklede (politieke) functies en eventueel een beleidsvisie van de kandidaat.

6.4      Een bij een tussentijdse vacature gekozen bestuurslid treedt af op het tijdstip      waarop degene in wiens plaats zij/hij is gekozen volgens het rooster zou zijn afgetreden.

6.5      Een bestuurslid wordt door de leden benoemd op een algemene     ledenvergadering voor een periode van vier jaar.

Artikel 7: Vergaderschema

7.1      Het bestuur stelt een schema op voor bestuurs- en ledenvergaderingen.

7.2      Buiten het vergaderschema vallende bijzondere vergaderingen worden     uitgeschreven op een termijn van tenminste vijf dagen.

7.3      De voorzitter is verplicht een extra bestuursvergadering uit te schrijven, indien    en zodra de meerderheid van de bestuursleden hierom verzoekt.

Artikel 8: Begroting- en bestedingsmiddelen

8.1      Het bestuur legt de begroting jaarlijks ter vaststelling voor aan de    ledenvergadering. Het totaal aan begrote inkomsten wordt "bestedingsbasis"    genoemd.

8.2      Binnen deze vastgestelde begroting is de penningmeester gemachtigd zelfstandig           uitgaven te doen en/of verplichtingen aan te gaan tot een bedrag van € 1000,00         per jaar.

8.3      Boven dit bedrag is goedkeuring nodig van het bestuur, dat zelfstandig een          beslissing kan nemen tot een bedrag van € 10.000 per jaar.

8.4      Voor belangrijke overschrijdingen van de begroting is goedkeuring nodig van de algemene ledenvergadering.

Artikel 9: Contributie

9.1      Het bedrag van de contributie en de minimum donatie worden door de algemene           ledenvergadering vastgesteld, op voorstel van het bestuur.

9.2      Indien een lid in de loop van het jaar toetreedt, gaat de contributie in op de          eerste dag van de maand volgend op de dag van aanmelding en is er een     evenredig bedrag aan contributie verschuldigd.

9.3      Ingeval van financieel onvermogen kan de penningmeester een regeling treffen met het betreffende lid. Degene die hier gebruik van wenst te maken dient zulks           schriftelijk aan de penningmeester kenbaar te maken. De penningmeester en de             kascommissie zijn in dergelijke gevallen tot geheimhouding verplicht.

9.4      Indien een lid de vastgestelde contributie over een bepaald jaar niet heeft            voldaan wordt zij/hij schriftelijk op haar/zijn verplichtingen gewezen. Indien    hierop binnen vier weken geen betaling volgt, wordt het lid nogmaals aan             zijn/haar verplichtingen herinnerd.

9.5      Wordt hierop binnen vier weken wederom niet gereageerd, dan wordt het lid      met onmiddellijke ingang van de ledenlijst geschrapt. Het lid wordt ter zake         schriftelijk geïnformeerd. De contributie over dat jaar blijft wel verschuldigd.

Artikel 10: Geldmiddelen

Donaties komen, tenzij de schenker anders wenst, ten goede aan de kas der vereniging.

Kosten van algemene aard worden uit de middelen der vereniging bestreden.

Het dagelijks bestuur kan zo nodig en voor zover de middelen zulks toelaten, gelden ter beschikking van de fractie-assistenten en actiecomités stellen.

 

Artikel 11: Raadsbijdrage

De ledenvergadering stelt tenminste een half jaar voorafgaand aan vaststelling van de kandidatenlijst voor de komende raadsperiode de hoogte vast van de extra financiële bijdrage van raadsleden en wethouder(s).

          

Artikel 12: Vergoeding van kosten

12.1    Door bestuursleden, fractie-assistenten en actiecomités gemaakte onkosten          worden vergoed mits vooraf overlegd met en goedgekeurd door het        bestuur.

12.2    Reiskosten en andere kosten gemaakt op verzoek van het bestuur of de    ledenvergadering, door leden van de vereniging komen in aanmerking voor      vergoeding.

12.3    Wanneer er voor de politieke activiteiten door derden onkostenvergoedingen       gegeven worden bestaat geen recht de kosten ook bij de vereniging te claimen.

12.4    Uitgaven als bedoeld in dit artikel, gedaan in enig verenigingsjaar, kunnen            uiterlijk drie maanden na de uitgave en voorzien van een deugdelijk bewijsstuk worden gedeclareerd.

Artikel 13: Kascontrolecommissie

13.1    De kascontrolecommissie controleert de boeken en financiële bescheiden van       alle organen van de vereniging.

13.2    De kascontrolecommissie bestaat uit twee leden die door de ledenvergadering     worden benoemd. Jaarlijks treedt een lid van de commissie af dat niet terstond      herkiesbaar is.

13.3    De kascontrolecommissie brengt schriftelijk verslag uit van haar bevindingen       tijdens de ledenvergadering waarin de balans en de jaarrekening worden          behandeld. Het verslag van de commissie kan, in geval zij dit wenselijk acht,          mondeling worden toegelicht.

Artikel 14: De eigendommen van de vereniging

Alle materialen die worden aangeschaft door de vereniging blijven eigendom van de vereniging en worden beheerd door het bestuur.

Artikel 15: Verbod financiële/materiële voordelen

Het is de leden verboden, financiële of materiële voordelen te trekken uit hoofde van hun functie als lid van het bestuur, fractie, commissie, fractie-assistent of actiecomité.

 

Artikel 16: De ledenvergadering

16.1    De jaarvergadering wordt zo mogelijk in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar             gehouden, tenzij er naar oordeel van het bestuur dringende reden zijn hiervan af   te wijken. Verder belegt het bestuur een ledenvergadering indien het zulks nodig           oordeelt of indien daartoe door tenminste 10 leden of de helft van de leden van          de fractie in de gemeenteraad van Woerden bij het dagelijks bestuur schriftelijk     het verzoek wordt gedaan onder opgave van redenen.

16.2    De ledenvergadering duurt maximaal drie uur. Minimaal 15 minuten voor het

            einde van de vergadering start de voorzitter de rondvraag. Wanneer een agenda            niet binnen de aangegeven tijd kan worden afgehandeld, wordt een datum voor        een vervolgvergadering afgesproken. Deze moet plaatsvinden binnen 14 dagen   na de ledenvergadering. Zij, die op de ledenvergadering aanwezig waren, krijgen            in dat geval persoonlijk bericht van de vergaderplaats.

16.3    Op de ledenvergadering van STERK Woerden mag niet worden gerookt. De          vergadering heeft minimaal één rookpauze, die echter niet in de vergaderruimte mag worden benut.

16.4    De voorzitter formuleert de uiteindelijke voorstellen waarover gestemd moet        worden. Een eenmaal genomen besluit door stemming, kan slechts op een   volgende ledenvergadering worden herroepen, mits geagendeerd.

16.5    De voorzitter kan bij onvoorziene omstandigheden een vergadering schorsen en een datum voor een vervolgvergadering bepalen. Deze vergadering moet binnen   14 dagen plaats vinden.

16.6    Spoedeisende gevallen uitgezonderd wordt de oproep voor de vergadering           tezamen met de agenda tenminste 10 dagen tevoren aan de leden toegezonden.            De datum van de vergadering wordt gelijktijdig aan de ereleden en desgewenst   de begunstigers medegedeeld en in principe in een plaatselijke krant.

16.7    Onderwerpen kunnen door tenminste 5 leden op de agenda worden geplaatst,    mits deze tenminste 14 dagen voor de vergadering schriftelijk bij de secretaris            worden ingediend.

16.8    De leden dienen een presentielijst te tekenen. De secretaris voegt deze lijst bij de            notulen.

 

Artikel 17: De algemene procedure bij stemmingen

17.1    De voorzitter formuleert het voorstel dat in stemming wordt gebracht. Over een   voorstel kan op drie manieren een geldige stem uitgebracht worden:

            a.         "voor" (één der alternatieven),

            b.         "tegen" (het voorstel),

            c.         "blanco".

17.2    Men kan zich onthouden van stemming.

17.3    Een ongeldige stem wordt gerekend als onthouding.

17.4    Een stemming is slechts geldig indien tenminste 10 leden aanwezig zijn en een    geldige stem uitbrengen.

17.5    Er kan bij volmacht gestemd worden over:

            a.         verkiezing van bestuursleden

            b.         wijziging van het reglement

17.6    Een volmacht kan uiterlijk 24 uur voor de vergadering bij het secretariaat             worden ingediend, of door de volmachtgever zelve ter vergadering aan het            secretariaat worden afgegeven.

17.7    Een stemming is mondeling tenzij de vergadering of de voorzitter anders beslist. Een stemming over personen is immer schriftelijk. De voorzitter of de         vergadering kunnen, bij een stemming die niet over personen gaat, beslissen bij afroep van namen te stemmen.

17.8    Ten aanzien van schriftelijke stemmen geldt het volgende:

            a.         De voorzitter benoemt een stemcommissie, die terstond na het tellen                      van de stemmen weer wordt ontslagen. In deze stemcommissie kunnen                  geen bestuursleden een zetel hebben.

            b.         Een stem is ongeldig indien onduidelijk is waar voor gestemd wordt, zulks                         ter beoordeling van de stemcommissie. Ook is een stem ongeldig indien               het stembiljet voorzien is van een naam van de stemgerechtigde of                         ondertekend is.

            c.         Bij een stemming over zaken en bij een stemming over personen, anders               dan een verkiezing, geldt als uitslag dat alternatief, dat meer dan de helft                        van het aantal uitgebrachte, geldige en niet-blanco stemmen op zich                                  verenigt.

Artikel 18: De stemprocedure ingeval van verkiezingen

18.1    a.        Voor een verkiezing geldt ten minste hetgeen in voorgaand artikel is                                  gesteld.

            b.         De aanwijzing van kandidaten voor de kandidatenlijst voor                                       gemeenteraadsverkiezingen geldt niet als een verkiezing zoals bedoeld in                        dit artikel. De procedure voor deze aanwijzing wordt geregeld in het                                   "Kiesreglement".

18.2    Tot uiterlijk een week voor een verkiezing kunnen kandidaten voor vacante          functie(s) zich aanmelden bij de voorzitter.

18.3    Indien bij de eerste verkiezing door geen van de kandidaten een meerderheid     wordt verkregen volgt een tweede stemming.

            (1) Leidt deze tweede stemming voor geen van de kandidaten tot een        meerderheid, dan vindt een derde stemming plaats tussen de twee personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen hebben behaald.

 

            (2) Hebben verschillende personen bij de tweede stemming een gelijk aantal       stemmen verkregen, dan vindt tussen dezen een herstemming plaats om de            twee   kandidaten voor derde stemming aan te wijzen.

            (3) Bij staking van de stemmen beslist het lot.

 

Artikel 19: De kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen

19.1    Het bestuur draagt er zorg voor dat tenminste een jaar voor de vaststelling van    de kandidatenlijst een actueel kiesreglement door de ledenvergadering wordt     goedgekeurd.

19.2    Het bestuur maakt kenbaar aan de leden, dat zij zich kunnen opgeven voor de     kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing onder vermelding van de   positie(s) waarvoor zij beschikbaar zijn.

19.3    De kandidaten op de hoogste plaatsen op de kandidatenlijst worden geacht          direct dan wel d.m.v. vervanging een redelijke kans te maken op het           raadslidmaatschap. Deze kandidaten worden aangeduid als de "Eerste       Kandidaten". Het aantal hunner zal bij voorkeur tussen de 10 en 15 liggen, en        wordt nader bepaald in het telkenmale op te stellen Kiesreglement.

19.4    Van de Eerste Kandidaten wordt verwacht dat zij minimaal een half jaar voor de             aanwijzende vergadering actief deelnemen aan het fractieberaad, de raads- en/of           commissievergaderingen bijwonen op de publieke tribune en een eventueel         scholingsprogramma voor nieuwe raadsleden volgen.

19.5    De Eerste Kandidaten moeten hun motivatie schriftelijk en mondeling        verwoorden in de ledenvergadering.

19.6    De kandidaat-raadsleden moeten het fractie-statuut onderschrijven.

19.7    De lijsttrekker, zijnde de kandidaat op de eerste positie van de lijst, wordt geacht             tevens beschikbaar te zijn als toekomstig fractievoorzitter.

Artikel 20: Vaststelling van de kandidaat-wethouders

20.1    In het dualistisch stelsel kunnen zowel kandidaat raadsleden als niet aan een       fractie gebonden personen solliciteren naar de functie van wethouder. De vereniging kan uit beide categorieën personen verzoeken te solliciteren.

20.2    Het bestuur draagt er zorg voor dat er minstens een half jaar voor de vaststelling            van de kandidatenlijst in het actuele Kiesreglement is vastgelegd hoe de         procedure voor de kandidatuur voor het wethouderschap verloopt.

20.3    Elke kandidaat wethouder doet de fractie een schriftelijke presentatie en motivatie voor het wethouderschap toekomen.

 

Artikel 21: De fractie

21.1    De samenstelling van de fractie wordt bepaald door de          gemeenteraadsverkiezing. De kandidatenlijst wordt verkregen volgens de             regeling welke is weergegeven in het Kiesreglement.

21.2    De fractie heeft met behoud van haar eigen verantwoordelijkheid tot taak het      verkiezingsprogramma en het beleidsprogramma van de vereniging zoveel als      mogelijk is uit te dragen en ten uitvoer te leggen.

21.3    Jaarlijks legt de fractie in een ledenvergadering verantwoording af van het door haar gevoerde beleid.

21.4    De fractieleden onderhouden zoveel als mogelijk is contact met het bestuur en de           ledenvergadering.

Artikel 22: De fractieorganisatie

22.1    De fractie kiest uit haar midden een voorzitter.

22.2    De fractie verdeelt onderling de beleidsterreinen.

22.3    De fractie kan zich in haar werkzaamheden laten bijstaan door fractie-assistenten.

22.4    De werkwijze van de fractie wordt geregeld in het fractiestatuut dat door de         ledenvergadering wordt vastgesteld.

Artikel 23: Commissies, fractie-assistenten en actiecomités

23.1    Voor het organiseren en uitvoeren van bepaalde activiteiten en speciale     opdrachten kan het bestuur, commissies instellen, en ook, na verkregen      toestemming van de ledenvergadering, fractie-assistenten of actiecomités; deze    zijn belast met bijzondere werkzaamheden ten diensten van de vereniging.

23.2    Een commissie ondersteunt het bestuur in haar taken ten aanzien van het in        goede orde doen functioneren van de vereniging.

23.3    Een fractie-assistent is ter ondersteuning en advisering van de leden van de         gemeenteraad en heeft ten principale een beleidsbepalend karakter. Een      fractie-assistent verzorgt tevens de verwerkelijking van het partijprogramma       zoals genoemd in artikel 3 van de statuten.

23.4    Een actiecomité draagt een ad hoc karakter en is uitsluitend voor een duidelijk     omschreven activiteit.

23.5    Elke commissie, elke fractie-assistent en ieder actiecomité is verantwoording         schuldig aan de ledenvergadering.

Artikel 24: Wijziging reglement

Voorstellen tot wijziging van dit reglement moeten van het bestuur uitgaan of door tenminste 10 leden schriftelijk worden ingediend. Voorstellen dienen minimaal 10 dagen van tevoren schriftelijk ter kennis van de leden worden gebracht. Ze kunnen slechts in stemming worden gebracht op een vergadering waar minimaal 20 leden aanwezig zijn. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt binnen veertien dagen een vergadering belegd, welke ongeacht het aantal aanwezige leden bevoegd is tot beslissen over de wijziging.

 

Artikel 25: Onduidelijkheid reglement en onvoorziene gevallen

Bij onduidelijkheid tussen statuten en reglement staan de regels van de statuten boven die van het reglement. Elk verder geschil omtrent uitlegging of toepassing van dit reglement wordt onderworpen aan de beslissing van het bestuur. In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Artikel 26: Vaststelling en wijziging

Dit reglement is vastgesteld op de ledenvergadering van 23-12-2013