Kiesregelement

Artikel 1: Uitgangspunt

1.1      Dit Reglement is het "reglement ten aanzien van het stellen van       raadskandidaten", zoals genoemd in de Statuten, artikel 19.

1.2      Dit Reglement is een nadere invulling van de artikelen 19 tot en met 22 in het     Huishoudelijk Reglement, handelende over "De kandidatenlijst voor de       gemeenteraadsverkiezingen", "Vaststelling van de kandidaat-wethouders", "De    fractie" en "De fractie-organisatie".

 

Artikel 2: Aanduiding van dit reglement en overige termen

2.1      Binnen dit Reglement en daarbuiten kan dit Reglement verkort worden     aangeduid als "Kiesreglement".

2.2      a.         Daar waar in dit Reglement gesproken wordt van "kandidaten", zonder                 nadere aanduiding, worden diegenen bedoeld die zich bij het bestuur                   hebben aangemeld voor een zetel in de gemeenteraad.

            b.         "Eerste Kandidaten" zijn degenen die zich hebben aangemeld voor een                 positie die een redelijke kans maakt op daadwerkelijk raadslidmaatschap.                       Deze Eerste Kandidaten zullen zich uitgebreider voorbereiden op de                                  gemeenteraadsverkiezingen.

            c.         De kandidaten voor andere posities worden aangeduid als "Overige                                   Kandidaten".

2.3      Daar waar in dit Reglement gesproken wordt van "kandidaat-raadsleden"             worden diegenen bedoeld die door de betreffende ledenvergadering (de         "aanwijzende vergadering") zijn aangewezen als de door de vereniging bij het     gemeentelijk hoofdstembureau aan te melden personen op de kandidatenlijst, als   bedoeld in de Kieswet.

2.4      Onder het "verkiezingsjaar" wordt verstaan de periode van één jaar voorafgaand            aan de datum van de gemeenteraadsverkiezingen.

2.5      "Hogere positie" en "lagere positie" zijn te begrijpen als gerelateerd aan de           positie op de uiteindelijke kieslijst. "Hoger nummer" en "lager nummer" zijn te       begrijpen als de rangnummers zelve. De lijsttrekker staat op hoogste positie, met             het laagste rangnummer, nl. 1 (één).

2.6      Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zullen de belangstellenden voor   positie 1 t/m 10 als Eerste Kandidaten worden aangeduid, en de     belangstellenden voor positie 11 en hoger als Overige Kandidaten.

           

Artikel 3: Geldigheid

Ten aanzien van de werking van dit Reglement geldt dat, indien enig artikel in dit reglement strijdig is met een artikel in Huishoudelijk Reglement of een artikel in de Statuten, het gestelde in Huishoudelijk Reglement of Statuten voorrang heeft.

 

Artikel 4 

Het bestuur stelt ter voorbereiding en uitvoering van de procedure die leidt tot een kandidatenlijst, een tweetal commissies samen, te weten: de Kiescommissie          en de Kandidatencommissie.

Artikel 5: Kiescommissie

De Kiescommissie bestaat uit één persoon uit of namens het bestuur, die verantwoordelijk is voor het verrichten van de door de Kieswet vereiste formaliteiten, waaronder in ieder geval de registratie van de aanduiding en de indiening van de kandidatenlijsten bij het centraal stembureau der gemeente.

Artikel 6: Kandidatencommissie

6.1      De Kandidatencommissie wordt ten minste drie maanden voor de oproeping zich           kandidaat te stellen, benoemd en wel onmiddellijk na de vaststelling van het    Kiesreglement. Zij bestaat bij voorkeur uit een (oud)raadslid, een bestuurslid en twee andere leden van de vereniging. Leden dezer commissie kunnen zelf geen eerste kandidaat worden.

            Door deze commissie wordt een aantal documenten opgesteld, te weten: het         vereiste profiel, het profielmodel, de persoonlijke profielen en het profielrapport.

6.2      De Kandidatencommissie heeft tot taak om, in overleg met fractie en bestuur, een           overzicht te maken van de vaardigheden en eigenschappen, welke kandidaat-raadsleden dienen te bezitten dan wel bereid zijn zich eigen te maken. Dit             overzicht, aangeduid als 'vereist profiel', wordt tegelijk met de oproeping tot     kandidaatstelling aan de leden beschikbaar gesteld.

6.3      De Kandidatencommissie heeft tevens tot taak om, in overleg met fractie en          bestuur, een omschrijving te maken van welk soort gegevens van de kandidaten         voor de leden relevant zijn om tot een afgewogen oordeel te komen over de          voorgestelde posities op de inventarisatielijst. Dit overzicht wordt aangeduid als    het 'profielmodel'.

6.4      De Kandidatencommissie draagt zorg voor een gedegen voorlichting van de leden           over de Eerste Kandidaten. Zij doet dit door, met behulp van het profielmodel,        voor iedere kandidaat een overzicht op te stellen van voor leden relevante            gegevens.

            Deze overzichten, aangeduid als 'persoonlijke profielen', worden uiterlijk een        maand voor de aanwijzende vergadering aan het bestuur beschikbaar gesteld.

6.5      De Kandidatencommissie voert in verband met de uitvoering van haar taak         gesprekken met de Eerste Kandidaten, met de in artikel 10.1 genoemde        begeleiders en zonodig met andere personen binnen de fractie en vereniging.      Tevens doet zij waarnemingen bij het (steun)fractiewerk.

6.6      De Kandidatencommissie kan, vanwege een te grote kloof tussen het door de        vereniging vastgestelde vereiste profiel en het persoonlijke profiel van de            kandidaat, beslissen de betreffende persoon niet bij het bestuur aan te bevelen   voor plaatsing op de kandidatenlijst. De Aanwijzende Vergadering kan deze           beslissing met tweederde meerderheid herroepen.

6.7      De Kandidatencommissie vat haar bevindingen betreffende de vaardigheden van           de kandidaten samen in het profielrapport. Dit rapport wordt ter beschikking      gesteld aan het bestuur. De Kandidatencommissie kan tijdens de Aanwijzende     Vergadering de voorkeur voor een bepaalde volgorde van kandidaten uitspreken

 

Artikel 8: Fractiestatuut

Het Fractiestatuut, zoals genoemd in de Statuten, artikel 19, wordt ten vroegste negen en ten laatste zes maanden voor de aanwijzende vergadering door de (steun)fractie ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.

Artikel 9: Oproeping en tijdspad

9.1      Het bestuur maakt ongeveer 12 maanden vóór de indiening van de            kandidatenlijst bij het gemeentelijk hoofdstembureau aan de leden bekend, dat    zij zich kunnen opgeven als kandidaat, zoals bedoeld in artikel 2.2.

9.2      Bij de aanmelding geeft men aan voor welke positie(s) op de kandidatenlijst men            beschikbaar is.

9.3      De Eerste Kandidaten worden geacht direct dan wel d.m.v. vervanging       beschikbaar te zijn voor een raadszetel. Deze kandidaten zijn vanaf het moment   van beschikbaarstelling ook lid van de (steun)fractie, als zij dat al niet waren.

9.4      Ook niet-leden kunnen zich aanmelden als kandidaat. Zij dienen zich aansluitend            ook aan te melden als lid van de vereniging.

9.5      Personen die zich aanmelden als kandidaat dienen dit schriftelijk te doen, bij het             bestuur, bij voorkeur een half jaar voor de ledenvergadering waarin de         kandidatenlijst wordt vastgesteld. Het bestuur, in overleg met de Kiescommissie, kan aanwijzingen geven ten aanzien van de bij deze aanmelding te verstrekken      gegevens.

9.6      Het bestuur kan, eventueel hierin vertegenwoordigd door de            Kandidatencommissie, ook zelf leden verzoeken zich kandidaat te stellen.

9.7      De Aanwijzende Vergadering stelt de definitieve kandidatenlijst vast, en wel ten   minste twee maanden voor de indiening daarvan bij het gemeentelijk             hoofdstembureau.

9.8      Een zich reeds aangemeld hebbende belangstellende kan uiterlijk twee maanden           voor de Aanwijzende Vergadering nog aangeven vanaf een hogere positie    kandidaat te willen staan.

 

Artikel 10: Voorbereiding op het kandidaatschap

10.1    De Eerste Kandidaten volgen, ten minste vanaf een half jaar voor de aanwijzende           vergadering, zo veel en zo actief mogelijk het raadswerk op ten minste twee      beleidsterreinen, door het meelezen van stukken, het meediscussiëren in het        fractieberaad, het bijwonen van commissie- en raadsvergaderingen, het       ondersteunen van eigen raadsleden en dergelijke. Iedere Eerste Kandidaat die    geen zittend raadslid is, laat zich daarin begeleiden door een zittend raadslid.

10.2    De Eerste Kandidaten schrijven een motivatie voor hun kandidatuur en de           positie(s) waarvoor zij beschikbaar zijn en kunnen dat toelichten in de        Aanwijzende Vergadering.

10.3    Alle kandidaten, zowel de eerste als de overige, moeten het Fractiestatuut             onderschrijven.

 

Artikel 11: De aanwijzende vergadering: oproeping

11.1    Het bestuur nodigt de leden uit voor een speciale algemene ledenvergadering,     genaamd de "Aanwijzende Vergadering", waarin de kandidatenlijst van Sterk    Woerden wordt vastgesteld. In het bijzonder maken van het gestelde in artikel     16.2 van het Huishoudelijk Reglement dienen de leden de oproep ten minste 14 dagen voorafgaand aan de Aanwijzende Vergadering te ontvangen.

            Bij deze uitnodiging wordt de leden de inventarisatielijst aangeboden, waarop      ten minste staat: (1) van elke kandidaat de positie vanaf welke zij/hij beschikbaar    is; (2) de schriftelijke motivaties van de Eerste Kandidaten en (3) het rapport van          de Kandidatencommissie met daarin de persoonlijke profielen van de Eerste Kandidaten.

11.2    In de Aanwijzende Vergadering kan de voorzitter aan de Kandidatencommissie    de gelegenheid geven het profielrapport nader toe te lichten. De commissie kan   zo nodig een voorkeur voor een volgorde van de Eerste Kandidaten uitspreken.

11.3    Na de in artikel 11.2 genoemde toelichting kan de voorzitter aan de Eerste           Kandidaten de gelegenheid geven zich nader voor te stellen en met de     vergadering in discussie te treden.

11.4    De procedure van vaststelling van de lijst van Eerste Kandidaten is als volgt.

            a.         Op het stembriefje geeft men aan in welke volgorde men de                                     kandidaten wenst. Een stembriefje waarop een kandidaat op een hogere               positie is geplaatst dan waarvoor zij of hij heeft aangegeven beschikbaar te                       zijn, wordt gerekend als een ongeldige stem en is van nul en generlei                                  waarde.

            b.         Het nummer van de positie vertegenwoordigt evenzovele punten. Alle                    ingediende voorkeursvolgorden leveren tezamen een puntentotaal per                      kandidaat op.

            c.         De toewijzing van posities is zodanig, dat de kandidaat met de minste                    punten op de hoogste positie binnen de lijst van Eerste Kandidaten komt,                en de kandidaat met het hoogste aantal punten onderaan die lijst eindigt.

11.5    De procedure van vaststelling van de lijst van Overige Kandidaten geschiedt         vervolgens op geheel vergelijkbare wijze als voor de Eerste Kandidaten in het   voorgaande lid van dit artikel is beschreven.

 

Artikel 12: Vaststelling van de definitieve kandidatenlijst

Het eindresultaat van de stemmingen op de Aanwijzende Vergadering is een lijst met mogelijke gemeenteraadskandidaten. Indien deze lijst meer personen bevat dan door de overheid in de gemeentelijke kandidatenlijst wordt toegestaan, dan worden de hoogstgeplaatste overgenomen in die kandidatenlijst. Voor andere (m.n. publicitaire) doelen dan deze gemeentelijke kandidatenlijst zal de vereniging in principe de volledige lijst van kandidaten hanteren.

Artikel 13: Vaststelling van de kandidaat-wethouders

Een profielschets maakt deel uit van de procedure voor de kandidatuur voor het wethouderschap. Deze procedure wordt nader geregeld door de fractie.

Artikel 14: Vaststelling en wijziging van dit reglement

Eerste vaststelling van het Kiesreglement in de ALV van 23-12-2013